A A English | Cymraeg

Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector

Cynllun y Sector Gwirfoddol

Yn unigryw i Gymru, o dan ddarpariaethau Deddf Llywodraeth Cymru 2006, y mae Cynllun y Trydydd Sector yn amlinellu sut y mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn bwriadu hyrwyddo buddiannau mudiadau gwirfoddol. Y mae’n amlinellu’r egwyddorion cyffredinol a’r gwerthoedd cyffredin sy’n gosod sylfaen gadarn i’r berthynas rhwng y Cynulliad Cenedlaethol a’r sector gwirfoddol yng Nghymru. Y mae’r penodau allweddol yn cynnwys gweithio mewn partneriaeth a threfniadau ymarferol ar gyfer ymgom a chydweithredu rhwng y sector gwirfoddol a’r Cynulliad (drwy Gyngor Partneriaeth y Trydydd Sector a Chyfarfodydd Gweinidogol).

Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector

Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector (TSPC) yw’r corff allweddol sy’n galluogi’r sector gwirfoddol a’r Cynulliad Cenedlaethol i gyfathrebu ynglyn â materion allweddol. Ei ddiben yw sicrhau bod yr egwyddorion a nodir yng Nghynllun y Trydydd Sector yn cael eu gweithredu. Y mae’r cyfarfodydd, a gynhelir dwywaith y flwyddyn, yn rhoi cyfle i aelodau’r sector gwirfoddol grybwyll materion o ddiddordeb neu o bryder wrth Aelodau a Gweinidogion y Cynulliad.

Plant yng Nghymru yw’r mudiad cynrychiadol ar gyfer sector gwirfoddol y “Plant a Theuluoedd” ar Gyngor Partneriaeth y Trydydd Sector, a Catriona Williams, y Prif Weithredwr, sy’n mynychu fel arfer. Y mae Plant yng Nghymru yn dymuno datblygu unrhyw fater yr hoffech chi iddynt dderbyn sylw yng nghyfarfodydd Cyngor Partneriaeth y Sector Gwirfoddol neu yng nghyfarfodydd gyda Gweinidogion yn y dyfodol.

Er mwyn lliniaru’r broses hon rydym yn cynnal rhestr o gyrff trydydd sector, y Rhwydwaith Plant a Theuluoedd, sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd yr ydym yn ymgynghori â nhw am faterion sydd angen sylw mewn cyfarfodydd yn y dyfodol. Os hoffech chi gael eich ychwanegu at y Rhwydwaith Plant a Theuluoedd, llenwch y ffurflen isod.

Y mae holl gyfarfodydd TSPC yn agored i’r cyhoedd. Os hoffech fod yn bresennol cysylltwch ag y Cynulliad ar 029 20898 477 neu E-bost: assembly.bookings@wales.gsi.gov.uk. Mae cofnodion y cyfarfod ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru. Am ragor o wybodaeth am waith Cyngor Partneriaeth y Sector Gwirfoddol a Chynllun y Sector Gwirfoddol, cysylltwch â Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.

Cyfarfodydd Gweinidogol

Y mae Cynllun y Sector Gwirfoddol o eiddo Llywodraeth Cynulliad Cymru yn gwneud darpariaeth ar gyfer cyfarfodydd ddwywaith y flwyddyn rhwng cynrychiolwyr rhwydweithiau perthnasol y sector gwirfoddol a phob un o Weinidogion y Cabinet gan gwmpasu eu meysydd cyfrifoldeb. Mae manylion am Weinidogion y Cabinet a’u cyfrifoldebau ar gael yma. Y mae’r trydydd sector a Llywodraeth Cynulliad Cymru yn gosod eitemau ar yr agenda sy’n berthnasol i’r cyfarwyddyd gweinidogol ac sy’n rhoi sylw i faterion cyffredinol sy’n ymwneud â’r sector gwirfoddol. Nid ydyw’n bosibl trafod materion sy’n ymwneud â mudiadau unigol yn y cyd-destun hwn. Gallwch fynd at gofnodion cyfarfodydd blaenorol â Gweinidogion y Llywodraeth ar dudalen Llywodraeth Cymru fan hyn.

Mae Plant yng Nghymru yn awyddus i gamu ymlaen gydag unrhyw faterion cyffredinol sy’n ymwneud â’r sector gwirfoddol yr hoffech chi iddynt dderbyn sylw yng nghyfarfodydd y Sector Gwirfoddol gyda Gweinidigion yn y dyfodol. I ddechrau, cysylltwch ag catherine.lewis@childreninwales.org.uk a wnâ gasglu a chyfosod eich safbwyntiau ar gyfer y cyfarfodydd.

Ffurflen gofrestru am y rhwydwaith plant a theuluoedd

Ffurflen gofrestru am y Rhwydwaith Plant a Theuluoedd Llenwch y ffurflen hon i gofrestru am y Rhwydwaith Plant a Theuluoedd a derbyn diweddariadau rheolaidd am waith Plant yng Nghymru ar Gyngor Partneriaeth y Trydydd Sector.
Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau

Nid oes eitemau newyddion sy'n ymwneud â’r pwnc hwn.

Nid oes datganiadau i’r wasg sy'n ymwneud â’r pwnc hwn.

Nid oes polisïau sy'n ymwneud â’r pwnc hwn.

There are no upcoming training events relating to this subject.

There are no upcoming events relating to this subject.

Nid oes adnoddau sy'n ymwneud â’r pwnc hwn.