A A English | Cymraeg

Rhwydwaith Dileu Tlodi Plant Cymru

Rhwydwaith Dileu Tlodi Plant Cymru (ECPN Cymru) yw’r glymblaid genedlaethol dros dlodi plant yng Nghymru.

Mae ECPN Cymru yn glymblaid o bryder sy’n canolbwyntio ar ddileu tlodi plant yng Nghymru, a gaiff ei chyd-drefnu a’i rheoli o ddydd i ddydd gan Plant yng Nghymru. Mae ei grŵp llywio yn cynnwys cynrychiolwyr o bob rhan o’r sectorau gwirfoddol a statudol ac mae gan y Rhwydwaith aelodaeth gefnogol gynyddol o groestoriad eang o asiantaethau.

Mae ECPN Cymru, sydd ar waith ers 2001, yn cefnogi gweledigaeth y Llywodraeth na ddylai unrhyw blentyn yng Nghymru fod yn byw mewn tlodi erbyn 2020, ac mae’n gweithio i gyflawni hyn drwy

  • Ddealltwriaeth gyhoeddus a phroffesiynol well o dlodi plant yng Nghymru Cefnogaeth gyhoeddus a phroffesiynol dros fesurau i drechu tlodi plant
  • Sicrhau bod polisïau ar waith ar bob lefel Llywodraeth (leol, y Cynulliad a San Steffan), sy’n cyfrannu at ddileu tlodi plant yng Nghymru

Grŵp Llywio

Mae’r Rhwydwaith yn cael ei gefnogi gan Grŵp Llywio sy’n cwrdd pedair gwaith y flwyddyn ac yn cytuno ar flaenoriaethau cyffredin ar gyfer y Rhwydwaith.   Mae’r cyfarfodydd yn cynnig cyfle i rannu gwybodaeth a hysbysrwydd, archwilio cyfleoedd gweithio ar y cyd a chasglu tystiolaeth am gynnydd ar ystyriaethau presennol o fewn y maes.  Mae’r Grŵp Llywio yn cwrdd yn rheolaidd â Gweinidogion a swyddogion perthnasol Llywodraeth Cymru.

Mae aelodau’r Grŵp Llywio yn cynnwys Barnardo’s Cymru, Plant yng Nghymru, Achub y Plant Cymru, NEA Cymru, Gweithredu dros Blant, NSPCC Cymru, Cyngor ar Bopeth, Oxfam Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Shelter Cymru, Ymddiriedolaeth Buttle, Ymddiriedolaeth y Tywysog Cymru, WLGA (sylwedyddion), TUC Cymru (sylwedyddion) a Swyddfa Comisiynydd Plant Cymru (sylwedyddion).

Gweithgareddau

Mae ECPN Cymru wedi cynhyrchu nifer o adroddiadau, ymatebion i ymgynghoriadau a phapurau briffio y mae modd eu lawrlwytho o adran Adnoddau y wefan hon.

Grŵp Cefnogwyr

Mae Plant yng Nghymru, ar ran ECPN Cymru, yn cynhyrchu bwletin gwybodaeth misol sy’n amlygu’r holl newyddion a pholisi diweddaraf mewn perthynas â phlant a theuluoedd sy’n dioddef oherwydd tlodi.

Manylion Cyswllt

I dderbyn y bwletin gwybodaeth misol ac ymuno â’r rhestr gefnogwyr, llenwch y ffurflen isod, neu i gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Karen McFarlane, Swyddog Polisi ar 029 2034 2434 neu e-bost: karen.mcfarlane@childreninwales.org.uk

Ffurflen gofrestru i'r Rhwydwaith Dileu Tlodi Plant Cymru

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau

There are no upcoming training events relating to this subject.

There are no upcoming events relating to this subject.