A A English | Cymraeg

Pris Tlodi Disgyblion – Defnyddio Dull Ysgol Gyfan i wella llesiant plant o gefndir difreintiedig ac incwm isel

Prosiect newydd, cyffrous yw Pris Tlodi Disgyblion, sy’n cael ei gyflwyno gan Plant yng Nghymru mewn partneriaeth ag ystod o gyrff eraill, gan gynnwys Rhwydwaith Dileu Tlodi Plant Cymru, y 4 Consortiwm Addysg Rhanbarthol yng Nghymru, ac yn cael ei lywio gan nifer o arweinwyr addysg a pholisi sydd ag arbenigedd a diddordeb yn y maes. Cefnogir y prosiect gan gyllid trwy Is-adran Cymorth i Ddysgwyr Llywodraeth Cymru yn y Gyfarwyddiaeth Addysg.

Yn ystod Cyfnod 1 y prosiect datblygwyd cyfres o Ganllawiau ar gyfer ysgolion ac addysgwyr, i gynyddu ymwybyddiaeth o effaith tlodi ar brofiadau ysgol pob dydd disgyblion o deuluoedd difreintiedig ac incwm isel. Mae pob un o’r 5 canllaw yn rhoi sylw i agwedd wahanol ar effeithiau tlodi ar ddisgyblion, yn nodi’r materion neu’r problemau sy’n gysylltiedig â thlodi, yn amlygu effaith hynny ar ddisgyblion, ac yn cynnig atebion cost isel neu ddi-gost i ysgolion ar y pynciau canlynol:

  • Deall achosion, prif sbardunau ac effaith byw mewn teuluoedd incwm isel ar ddisgyblion
  • Bwyd a bod yn newynog
  • Gwisg ysgol a dillad
  • Cyfranogi ym mywyd yr ysgol
  • Y berthynas rhwng y cartref a’r ysgol

Mae’r canllawiau i’w gweld ar wefan Hwb Llywodraeth Cymru.

Mae Plant yng Nghymru wedi recriwtio Swyddog Datblygu i gyflawni Cyfnod 2 y prosiect. Bydd hynny’n cynnwys nodi ysgolion ac ymgysylltu’n uniongyrchol â nhw er mwyn:

  • Cyflwyno gweithgareddau hyfforddi i ysgolion gan ddefnyddio adnoddau sy’n cydweddu â’r gyfres o ganllawiau Pris Tlodi Disgyblion
  • Rhoi cyngor a chefnogaeth i ysgolion, trwy aelod penodol o staff
  • Gweithio gydag ysgolion i ddatblygu cynlluniau gweithredu fydd yn lleihau effaith tlodi ac yn hybu llesiant
  • Adeiladu sylfaen o dystiolaeth ar effeithiolrwydd amddiffyn rhag tlodi mewn ysgolion, gan ddefnyddio’r canllawiau Pris Tlodi Disgyblion
  • Canfod enghreifftiau o arfer addawol wrth amddiffyn rhag tlodi, gan adeiladu ar y canllawiau Pris Tlodi Disgyblion

Os hoffech gael unrhyw wybodaeth bellach, anfonwch ebost at kate.thomas@childreninwales.org.uk

 

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau