A A English | Cymraeg

Pris Tlodi Disgyblion – Defnyddio Dull Ysgol Gyfan i wella llesiant plant o gefndir difreintiedig ac incwm isel

Prosiect newydd, cyffrous yw Pris Tlodi Disgyblion, sy’n cael ei gyflwyno gan Plant yng Nghymru mewn partneriaeth ag ystod o gyrff eraill, gan gynnwys Rhwydwaith Dileu Tlodi Plant Cymru, y 4 Consortiwm Addysg Rhanbarthol yng Nghymru, ac yn cael ei lywio gan nifer o arweinwyr addysg a pholisi sydd ag arbenigedd a diddordeb yn y maes. Cefnogir y prosiect gan gyllid trwy Is-adran Cymorth i Ddysgwyr Llywodraeth Cymru yn y Gyfarwyddiaeth Addysg.

Yn ystod Cyfnod 1 y prosiect datblygwyd cyfres o Ganllawiau ar gyfer ysgolion ac addysgwyr, i gynyddu ymwybyddiaeth o effaith tlodi ar brofiadau ysgol pob dydd disgyblion o deuluoedd difreintiedig ac incwm isel. Mae pob un o’r 5 canllaw yn rhoi sylw i agwedd wahanol ar effeithiau tlodi ar ddisgyblion, yn nodi’r materion neu’r problemau sy’n gysylltiedig â thlodi, yn amlygu effaith hynny ar ddisgyblion, ac yn cynnig atebion cost isel neu ddi-gost i ysgolion ar y pynciau canlynol:

  • Deall achosion, prif sbardunau ac effaith byw mewn teuluoedd incwm isel ar ddisgyblion
  • Bwyd a bod yn newynog
  • Gwisg ysgol a dillad
  • Cyfranogi ym mywyd yr ysgol
  • Y berthynas rhwng y cartref a’r ysgol

Mae’r canllawiau i’w gweld ar wefan Hwb Llywodraeth Cymru.

Mae Plant yng Nghymru wedi recriwtio Swyddog Datblygu i gyflawni Cyfnod 2 y prosiect. Bydd hynny’n cynnwys nodi ysgolion ac ymgysylltu’n uniongyrchol â nhw er mwyn:

  • Cyflwyno gweithgareddau hyfforddi i ysgolion gan ddefnyddio adnoddau sy’n cydweddu â’r gyfres o ganllawiau Pris Tlodi Disgyblion
  • Rhoi cyngor a chefnogaeth i ysgolion, trwy aelod penodol o staff
  • Gweithio gydag ysgolion i ddatblygu cynlluniau gweithredu fydd yn lleihau effaith tlodi ac yn hybu llesiant
  • Adeiladu sylfaen o dystiolaeth ar effeithiolrwydd amddiffyn rhag tlodi mewn ysgolion, gan ddefnyddio’r canllawiau Pris Tlodi Disgyblion
  • Canfod enghreifftiau o arfer addawol wrth amddiffyn rhag tlodi, gan adeiladu ar y canllawiau Pris Tlodi Disgyblion

Os hoffech gael unrhyw wybodaeth bellach, anfonwch ebost at kate.thomas@childreninwales.org.uk

 

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau

There are no upcoming training events relating to this subject.

There are no upcoming events relating to this subject.