A A English | Cymraeg

Gynghrair dros Fuddsoddi mewn Plant

Alliance UK

Prosiect  dan arweiniad Plant yng Nghymru yw’r Gynghrair dros Fuddsoddi mewn Plant (y DU) gan weithio mewn partneriaeth â Plant yn yr Alban, Plant yn Lloegr a Plant yng Ngogledd Iwerddon. Mae gan yr holl blatfformau hyn aelodaeth aml-sectorol.

Mae Cynghrair y DU, a gafodd ei lansio’n gyhoeddus yng nghynhadledd Plant yn yr Alban yng Nghaeredin ym Mehefin, yn rhan o Gydweithrediad ehangach sy’n cael ei arwain gan glymblaid Cynghrair yr Undeb Ewropeaidd dros Fuddsoddi mewn Plant.

Nod y Cydweithrediad yw ‘sicrhau gweithrediad effeithiol Argymhelliad y Comisiwn Ewropeaidd ‘Investing in Children-Breaking the Cycle of Disadvantage’ drwy hwyluso cydweithrediad rhwng rhanddeiliaid ar lefel yr Undeb Ewropeaidd a’r lefel genedlaethol a chefnogi gweithgareddau eiriol a chyfathrebu effeithiol’.

Mae’r Argymhelliad yn rhoi arweiniad defnyddiol i bob Aelod-wladwriaeth  Ewrop ar sut i ymdrin â thlodi plant a hybu lles plant.  Mae’n eiriol dros fuddiannau gorau’r plentyn, cyfleoedd cyfartal a chymorth i’r rhai mwyaf anfanteisiol ar yr un pryd â sicrhau darpariaeth gyffredinol o safon i bawb, sy’n ganolog i ymdrechion i drechu tlodi plant.

Disgwylir i’r Cydweithrediad gyfrannu at dri amcan gwleidyddol bras sef

  1. Sicrhau a chynnal yr ewyllys gwleidyddol i drechu tlodi plant a hybu lles plant
  2. Sbarduno a chefnogi diwygiad polisïau ac arfer ar sail yr hyn rydym yn gwybod ei bod yn gweithio orau i blant
  3. Cryfhau cyfranogiad ystyrlon rhanddeiliaid perthnasol mewn penderfyniadau ar bolisi cyhoeddus a dyrannu adnoddau ar gyfer plant

Bydd rhaglen weithgareddau Cynghrair y DU yn cynnwys –

  1. Datblygu Cynghrair y DU trwy adeiladu ar strwythurau cydweithio presennol
  2. Nodi cyfleoedd a chynllunio gweithgareddau a all gael eu darparu ar draws y 4 cenedl (ledled y DU) o dan faner Cynghrair y DU
  3. Digwyddiad cenedlaethol a fydd yn digwydd ar ddiwedd y flwyddyn (2014)
  4. Mynd ati i ymgysylltu â phlant a phobl ifanc

Bydd Cynghrair y DU yn cynnal nifer o weithgareddau i gefnogi’r ymgyrch yn ystod gweddill 2014 ac yn ceisio defnyddio cyfleoedd o’r UE (Ewrop 2020; Tymor Ewropeaidd, Cronfeydd Strwythurol) i hybu buddsoddiad mewn plant.  Rydym yn gofyn i wleidyddion, rhanddeiliaid a’r cyhoedd ymrwymo i gefnogi’r ymgyrch hon a fydd yn dod i ben mewn cynhadledd ym mis Rhagfyr 2014

Mae buddsoddi mewn plant yn gwneud synnwyr cymdeithasol ac economaidd.  Drwy roi blaenoriaeth i blant a phobl ifanc ym mhopeth a wnawn ni, rydym nid yn unig yn cadw ymrwymiad i gefnogi’r sawl sy’n cael eu taro’n galetach gan yr argyfwng, ond hefyd yn gwneud y defnydd gorau o’n hadnoddau prin ac yn cyflawni arbedion yn y tymor hir. Mae ymyrryd ac atal yn gynnar yn arbed arian, yn amddiffyn plant ac yn gwobrwyo cymdeithas.

Adnoddau

Argymhelliad y Comisiwn Ewropeaidd Investing in children: breaking the cycle of disadvantage http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=9762&langId=en
Cynghrair yr Undeb Ewropeaidd dros Fuddsoddi mewn Plant – http://www.alliance4investinginchildren.eu/
Cynhadledd – http://www.plantyngnghymru.org.uk/ein-gwaith/tlodi/gynghrairdrosfuddsoddimewnplant/
Animeiddiadau tlodi plant – http://www.plantyngnghymru.org.uk/newyddion/archif-newyddion/launch-child-poverty-animations-wenis/
Papur briffio ar gyfer Aelodau Seneddol – UK Alliance Briefing for MPs


Cefnogir gan Y Comisiwn Ewropeaidd

Gweler isod am wybodaeth ar ein gwaith dlodi arall.

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau

There are no upcoming training events relating to this subject.

There are no upcoming events relating to this subject.