A A English | Cymraeg

Tlodi

Credwn y dylai Llywodraeth Cymru:

 • Ddarparu arweinyddiaeth glir a chadarn ar drechu tlodi plant, er mwyn sicrhau bod pob plentyn yng Nghymru yn gallu cyrraedd ei botensial llawn, drwy ymgysylltu â Llywodraeth y DU, cyrff cyhoeddus yng Nghymru a phob sector – gan gynnwys cyflogwyr
 • Sefydlu a monitro cynllun cyflawni penodol ar gyfer tlodi plant, gyda cherrig milltir a thargedau uchelgeisiol, i hybu gweithrediad strategaeth genedlaethol sy’n hyrwyddo rhaglenni a gwasanaethau seiliedig ar dystiolaeth er mwyn sicrhau nad oes yr un plentyn dan anfantais o ran gwireddu ei hawliau o dan CCUHP oherwydd incwm teuluol
 • Sicrhau bod trechu tlodi plant yn parhau’n flaenoriaeth mewn trefniadau newydd o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) a bod mesurau atebolrwydd pendant ar waith

Dengys ffigurau a gafodd eu cyhoeddi yn 2016 fod 29% o blant yng Nghymru yn byw mewn tlodi.  Dwedir bod plant yn byw mewn tlodi os ydynt yn byw mewn teuluoedd ag incwm sydd o dan 60% o’r incwm canolrif.  Gall tlodi gael effaith ddifrodus ar fywyd plentyn, gyda phlant yn eisiau bwyd ac yn teimlo’n oer, ac yn llai abl i ymuno mewn gweithgareddau mae eu cymheiriaid yn eu gwneud.  Mae tlodi’n gysylltiedig â chyflawniad academaidd is a canlyniadau iechyd a rhagolygon cyflogaeth gwaeth.

Mae Plant yng Nghymru wedi bod yn gweithio i leihau lefelau tlodi plant a lliniaru’r effaith ar blant, pobl ifanc a’u teuluoedd. Mae ein gwaith yn y maes hwn yn cynnwys:

 • Rheoli a chyd-drefnu Rhwydwaith Dileu Tlodi Plant Cymru
 • Ymwneud yn rhagweithiol â Gweinidogion Llywodraeth Cymru, swyddogion ac aelodau’r Cynulliad wrth ddatblygu a chyflwyno deddfwriaeth a pholisïau mewn perthynas â thlodi plant
 • Trefnu digwyddiadau tlodi plant cenedlaethol a rhanbarthol
 • Cynnal arolwg blynyddol ar dlodi plant yng Nghymru
 • Cynrychioli Cymru ar Gomisiwn Symudedd Cymdeithasol a Thlodi Plant y DU
 • Lobio Llywodraeth y DU mewn perthynas â materion sydd heb eu datganoli, gan gynnwys diwygio lles
 • Gweithio’n rhagweithiol gyda’n cyrff aelod drwy ein fforymau a rhwydweithiau
 • Ymgysylltu â rhaglenni gwaith gweithgorau a fforymau eraill sy’n canolbwyntio ar yr agenda tlodi ehangach neu faterion polisi penodol
 • Ymgysylltu a lobio partneriaid lleol i helpu i sicrhau bod polisïau a rhaglenni ar waith yn lleol sy’n ymdrin â thlodi plant
 • Ymwneud ar lefel Ewropeaidd ynghylch materion tlodi plant a hybu gwaith a’r ymagwedd yng Nghymru trwy ein gwaith gyda Eurochild
 • Cynhyrchu ymatebion i ymgynghoriadau, nodi blaenoriaethau polisi a llunio datganiadau a chyhoeddiadau ysgrifenedig
 • Darparu gwybodaeth, cyngor a gwasanaeth arwyddbostio ar gyfer ein cyrff aelod mewn perthynas â gwasanaethau a blaenoriaethau allanol

I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw rai o’r materion hyn cysylltwch â: Karen McFarlane, Swyddog Polisi, karen.mcfarlane@childreninwales.org.uk neu Sean O’Neill, Cyfarwyddwr Polisi, sean.oneill@childreninwales.org.uk.

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau