A A English | Cymraeg

Rhwydwaith Cydlynwyr Rhianta

Mae’r rhwydwaith hwn yn rhoi cyfle i’r sawl sydd â rôl strategol a chydlynu dros rianta yn eu hawdurdod lleol gyfle i gwrdd i rannu profiadau a phryderon ac archwilio strategaethau ac ymagweddau.  Cafodd ei sefydlu yn 2007 gan hwyluso cysylltiadau rhwng cydweithwyr mewn awdurdodau gwahanol er mwyn rhannu adnoddau, arfer da a chyfleoedd hyfforddiant.  Amcanion y fforwm yw:

  • Hyrwyddo egwyddorion rhianta positif a gwerthoedd ac egwyddorion gweithio gyda rhieni, fel y’u hamlinellir yn y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Gwaith gyda Rhieni
  • Ffocws ar ganlyniadau, gan nodi’r gwersi o drafodaethau yn y cyfarfodydd a’r effeithiau posibl
  • Rhannu gwybodaeth am yr ymchwil ddiweddaraf, datblygiadau arfer a chyfleoedd hyfforddiant yn ystod y cyfarfodydd, drwy wahodd gwesteion a siaradwyr, a rhwng cyfarfodydd
  • Nodi gweithgareddau penodol neu gynllun gwaith bras i ddarparu ffocws am drafodaethau yn y cyfarfodydd
  • Mynnu’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau newydd a mentrau newydd
  • Gwerthfawrogi cyfraniad pob aelod y grŵp drwy ddarparu amgylchedd o barch cilyddol am y cyfnewid syniadau a safbwyntiau a gwerth gwaith pobl eraill ym maes rhianta
  • Sicrhau bod cyfathrebu rhwng aelodau’r grŵp yn cael ei hwyluso rhwng cyfarfodydd lle bo’n briodol a bod aelodau’r grŵp yn cael eu grymuso gan y grŵp.

Mae’r grŵp yn cwrdd pedair gwaith y flwyddyn.  Cynhelir y cyfarfodydd yn Llandrindod neu Gaerdydd drwy drefniant blaenorol y grŵp.

Aelodaeth

Mae aelodaeth y grŵp hwn yn gaeëdig, a dim ond ar gael i’r sawl sy’n arwain cymorth rhianta a/neu y mae ganddynt rôl strategol neu gydlynu o fewn eu hawdurdod lleol.

Manylion Cyswllt

Am ragor o wybodaeth am y Rhwydwaith Cydlynwyr Rhianta, cysylltwch â: Anna Westall, Swyddog Datblygu Cymorth i Deuluoedd, Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant, ffôn: 029 2034 2434, e-bost: anna.westall@childreninwales.org.uk

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau

There are no upcoming training events relating to this subject.

There are no upcoming events relating to this subject.