A A English | Cymraeg

Fforwm Darparu Gwasanaethau Integredig

Cafodd y Fforwm Darparu Gwasanaethau Integredig ei sefydlu yn 2009 i edrych ar ddatblygiad gwasanaethau ymyrraeth gynnar ac ataliol ledled Cymru gyda golwg ar rannu hysbysrwydd, gwybodaeth ac arfer da. Ei Gylch Gorchwyl yw:

  • Galluogi rhannu gwybodaeth ledled Cymru o ran datblygiad ymyrraeth gynnar yn enwedig mewn perthynas â defnydd y Fframwaith Asesu Cyffredin a’r broses Tîm o Amgylch y Plentyn / Tîm o Amgylch y Teulu.
  • Cynnig cymorth cymheiriaid i’r rheolwyr hynny sy’n ymwneud â’r meysydd uchod wrth ddatblygu gwasanaethau lleol.
  • Rhannu arfer da ledled Cymru i sicrhau bod gwasanaethau safon uchel yn cael eu cynnig i’r plant a theuluoedd sy’n byw yng Nghymru.
  • Hybu defnydd ymyrraeth gynnar a dulliau ataliol o weithio ledled Cymru.
  • Hyrwyddo gwaith trawsffiniol effeithlon ac effeithiol ledled Cymru i gyflawni gwasanaeth safonedig wrth amlygu canlyniadau a dangosyddion perfformiad positif.
  • Hyrwyddo a datblygu cysylltiadau ledled Cymru yn natblygiad y Tîm o Amgylch y Teulu.
  • Gweithredu swyddogaeth adrodd i Uwch Swyddogion o fewn y priod Awdurdodau Lleol er mwyn sicrhau bod unrhyw argymhellion arfer da  yn cael eu codi a’u hadrodd.
  • Amlygu unrhyw faterion, pryderon a rhwystrau sy’n codi wrth ddatblygu’r Tîm o Amgylch y Teulu ledled Cymru.
  • Galluogi rhannu dogfennaeth ac offer asesu perthnasol sy’n cael eu defnyddio’n lleol.
  • Bod yn fecanwaith i fwydo gwybodaeth am ddatblygiad y Tîm o Amgylch y Teulu ledled Cymru i Lywodraeth Cymru.

 

Mae’r fforwm yn cwrdd pedair gwaith  flwyddyn.  Mae’r cyfarfodydd, sy’n cael eu cynnal yn Saesneg, yn cael eu defnyddio i drafod materion o bryder cyffredin.  Mae’r rhain wedi cynnwys materion fel protocolau rhannu gwybodaeth, trothwyon am ymyrraeth gwasanaeth cymdeithasol ac offer y pellter a deithiwyd.  Mae siaradwyr sy’n arbenigo ar wahanol faterion yn cael eu gwahodd i fynychu’r cyfarfodydd.

Aelodaeth

Mae aelodaeth y fforwm ar agor dim ond i weithwyr proffesiynol sy’n ymwneud â sefydlu neu gynnal y Tîm o Amgylch y Teulu yn eu hawdurdod lleol.  Mae cynrychiolwyr is-adran Cymorth i Deuluoedd Llywodraeth Cymru yn mynychu’r cyfarfodydd.

Manylion Cyswllt

Am fwy o wybodaeth am y Fforwm Darparu Gwasanaethau Integredig cysylltwch â: Cath Lewis, Swyddog Datblygu (Plant Anabl), ffôn: 029 20342434, e-bost: catherine.lewis@childreninwales.org.uk.

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau

There are no upcoming training events relating to this subject.

There are no upcoming events relating to this subject.