A A English | Cymraeg

Rhianta a Chymorth i Deuluoedd

Mae rhianta’n weithgaredd syn cael gan y sawl sy’n magu plant. Mae hyn yn cynnwys mamau a thadau, gofalwyr maeth a rhieni mabwysiadol, llys-rieni, a neiniau a theidiau.  Mae awdurdodau lleol hefyd yn gweithredu’n rhieni corfforaethol ar gyfer plant a phobl ifanc sydd yn eu gofal.  Mae llawer o ffyrdd o gefnogi teuluoedd i fagu eu plant.  Mae cefnogaeth emosiynol, gwybodaeth amserol, gweithredu ymarferol ac ataliol a rhwydwaith o gymorth rhianta a pherthnasau yn gallu bod yn hanfodol wrth helpu rhai teuluoedd i ymdopi.

Mae rhianta positif yn barchus i fuddiannau gorau a hawliau plant, ac yn allweddol i ganlyniadau llwyddiannus ar gyfer plant. Mae Plant yng Nghymru yn cefnogi rhianta positif sy’n ymwneud â dangos i blant sut i ymddwyn mewn ffyrdd sy’n dderbyniol i’w rhieni ac eraill.  Mae rhianta positif yn helpu plant i ddeall sut a pham dylent ymddwyn mewn sefyllfaoedd gwahanol a thrwy eu canmol a’u gwybrwyo pan fyddant yn ymddwyn yn dda.

Mae Plant yng Nghymru wedi bod yn cefnogi rhieni a theuluoedd fel rhan allweddol o’n gwaith am flynyddoedd lawer, ac mae gennym staff pwrpasol sy’n gwneud y gwaith hwn ers 2002.

Mae gwaith presennol Plant yng Nghymru yn y maes hwn yn cynnwys:

  • Darparu hyfforddiant i amrediad o weithwyr proffesiynol
  • Trefnu seminarau, cynadleddau a digwyddiadau eraill sy’n rhannu ymchwil, polisi ac arfer da
  • Darparu gwybodaeth, cefnogaeth ac adnoddau ar gyfer y gweithlu rhianta
  • Darparu cyfleoedd i gyfnewid ymarfer a gwybodaeth trwy ein Rhwydwaith Cydlynwyr Rhianta
  • Hyrwyddo dulliau o rianta positif
  • Hyrwyddo defnydd y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Gwaith gyda Rhieni

Am ragor o wybodaeth am unrhyw rai o’r materion hyn, cysylltwch â: Anna Westall, Swyddog Datblygu Cymorth i Deuluoedd, Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant, ffôn: 029 2034 2434, e-bost: anna.westall@childreninwales.org.uk

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau

There are no upcoming training events relating to this subject.

There are no upcoming events relating to this subject.