A A English | Cymraeg

Prosiect Paratoi

Mae hwn yn brosiect newydd, cyffrous, sy’n cael ei gyflwyno gan Lleisiau o Ofal Cymru ar y cyd â Plant yng Nghymru, gyda chefnogaeth arian gan Lywodraeth Cymru o ‘Gronfa Arloesi Darpariaeth a Chefnogaeth Addas – Grant Atal Digartrefedd’ 2019-20.  Un o nodau’r gronfa hon yw cynyddu’r cymorth tai sydd ar gael i bobl ifanc agored i niwed sy’n pontio o ofal awdurdod lleol.

Nodau a Diben

Bydd y prosiect Paratoi yn cyd-fynd â chynllun cyfredol Llywodraeth Cymru, Pan fydda i’n Barod, gan ddarparu ymyriad dwysach sy’n ceisio adleisio’r gefnogaeth a’r arweiniad mae pobl ifanc nad ydynt yn derbyn gofal yn cael yng nghyd-destun y teulu. Bydd hyn yn ceisio mynd i’r afael â rhai o’r anghydraddoldebau mae’r boblogaeth sydd â phrofiad o ofal yn eu hwynebu wrth bontio o ofal.

Ein nodau cyffredinol yw:

  • Darparu cefnogaeth i bobl ifanc bontio’n ddiogel o ofal (gan gynnwys ystyriaethau ynghylch gohirio gadael gofal a lleihau risg digartrefedd ac ansefydlogrwydd tai)
  • Hwyluso cefnogaeth ddi-fwlch yn y gymuned, sy’n fwy cynaliadwy yn y tymor hir, heb ddibynnu ar gyllid yn y dyfodol i gyflawni canlyniadau cadarnhaol
  • Grymuso pobl ifanc trwy wella’u gwybodaeth a’u dealltwriaeth o’u hawliau a’r pethau y dylen nhw eu cael wrth gynllunio i adael gofal
  • Meithrin gallu pobl ifanc i eiriol o blaid newid
  • Meithrin gwydnwch a mecanweithiau sy’n cadw pobl ifanc yn ddiogel rhag digartrefedd a risgiau cysylltiedig, gan wella’u llesiant cyffredinol
  • Cyfrannu at nod y gronfa, sef atal digartrefedd a chyflawni sefydlogrwydd tai ymhlith ymadawyr gofal
  • Cynnwys pobl ifanc wrth gynllunio, cyflwyno a gwerthuso’r prosiect

Diben y cyllid hwn yw cyflawni’r prosiect Paratoi mewn 3 ardal awdurdod lleol yng Nghymru – Ynys Môn, Sir Gaerfyrddin a RhCT, i bobl ifanc sy’n gadael gofal.

Bydd y prosiect yn darparu model tair haen o gefnogaeth ar gyfer y bobl ifanc hynny sy’n pontio o ofal; cefnogaeth unigol, cefnogaeth gan gyfoedion, cefnogaeth gan y gymuned. Bydd hyn yn cynnwys:

  • Hwyluso cefnogaeth ddi-fwlch yn y gymuned
  • Gwella gwybodaeth pobl ifanc am eu hawliau a’r pethau y dylen nhw eu cael wrth gynllunio i adael gofal, gan gynnwys gwella eu galluoedd ariannol
  • Darparu cefnogaeth a hyfforddiant i’w galluogi i fyw’n annibynnol

Canfod beth yw eu hamgylchiadau o ran cyflogaeth ac addysg, a datblygu cynllun ar y cyd i sicrhau nad yw pontio o ofal yn amharu ar eu gwaith, eu hyfforddiant a/neu eu haddysg.

Os hoffech wybod mwy am y prosiect neu gyfranogi i’n gwaith cysylltwch ag Sean O’Neill (Cyfarwyddwr Polisi) am ragor o wybodaeth.

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau

There are no upcoming training events relating to this subject.

There are no upcoming events relating to this subject.