A A English | Cymraeg

Cyfnewidfa Iechyd Plant sy’n Derbyn Gofal

Cafodd y fforwm hwn ei sefydlu yn 2005 i gefnogi datblygiad polisi mewn perthynas ag iechyd plant sy’n derbyn gofal.  Mae aelodau’r grŵp yn rhannu arfer, profiad a gwybodaeth gyda’r nod pennaf o hyrwyddo a gwella iechyd plant sy’n derbyn gofal oddi wrth awdurdodau lleol a’r sawl sy’n gadael gofal.  Mae’r Grŵp yn cael ei gyd-drefnu a’i reoli gan Plant yng Nghymru.

Cylch Gorchwyl y grŵp yw:

 •  Hwyluso cyfnewid gwybodaeth ar draws sectorau yn enwedig rhwng iechyd, gofal cymdeithasol a’r sector anstatudol.
 • Cyd-drefnu ac adolygu polisi ac arfer presennol perthnasol ar sail Cymru gyfan fel y maent yn effeithio ar iechyd plant sy’n derbyn gofal a’r sawl sy’n gadael gofal.
 • Chwilio am gyfleoedd am lobio ar y cyd a/neu waith ymgyrchu ar y cyd.
 • Meithrin cysylltiadau â rhwydweithiau Cymru gyfan perthnasol eraill.
 • Darparu cyfle i rannu gwybodaeth, profiadau a syniadau.

Mae aelodaeth y grŵp yn cynnwys gweithwyr proffesiynol a chynrychiolwyr cyrff a/neu grwpiau â diddordeb y mae ganddynt gyfrifoldeb clir dros hybu iechyd plant sy’n derbyn gofal a’r sawl sy’n gadael gofal. Mae disgwyl i bob aelod y grŵp allu cyfrannu at ddatblygiad y Gyfnewidfa a gweithio yn y cyd-destun Cymreig.

Mae’r gynrychiolaeth yn cynnwys

 • Cymdeithas Brydeinig Grŵp Meddygol Mabwysiadu a Meithrin
 • Fforwm Nyrsiau Arbenigol Plant sy’n Derbyn Gofal Cymru
 • Rhwydwaith Gadawyr Gofal
 • Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol
 • Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
 • Plant yng Nghymru
 • Iechyd Cyhoeddus Cymru – Diogelu
 • Grŵp Cymru Gyfan Nyrsiau a Enwir
 • Rhwydwaith Clinigol Diogelu Plant
 • Byrddau Iechyd Lleol
 • Lleisiau o Ofal
 • Y Rhwydwaith Meithrin
 • Cyrff Plant y Trydydd Sector – Gweithredu dros Blant, NSPCC ac NYAS Cymru

 

Manylion Cyswllt

I gael rhagor o wybodaeth am Gyfnewidfa Iechyd Plant sy’n Derbyn Gofal,  cysylltwch â: Sean O’Neill, Cyfarwyddwr Polisi, ffôn: 029 20342434, e-bost: Sean.Oneill@childreninwales.org.uk

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau

There are no upcoming training events relating to this subject.

There are no upcoming events relating to this subject.