A A English | Cymraeg

Plant sy’n Derbyn Gofal

Mae plant a phobl ifanc yn derbyn gofal gan y wladwriaeth o dan ddeddfwriaeth genedlaethol y Deyrnas Unedig a Chymru. 

Mae plant sy’n derbyn gofal a phlant sy’n gadael gofal yn aros yn un o’r grwpiau mwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas.  Mae nifer y plant sy’n destun gweithrediadau gofal wedi cynyddu dros y blynyddoedd diwethaf gyda’r mwyafrif yn mynd i mewn i ofal oherwydd camdriniaeth neu esgeulustod.  O’u cymharu â’u cymheiriaid, mae gan blant sy’n derbyn gofal ganlyniadau gwaith yn gyffredinol mewn perthynas â’u haddysg a’u hiechyd meddwl gyda llawer ohonynt yn dioddef unigedd ac yn parhau’n agored i niwed tra byddant mewn gofal.  Er i’r system ofal wella, mae llawer o bobl ifanc yn mynd ymlaen i brofiad gwael wrth ymadael â gofal gan gynnwys problemau mewn perthynas â thlodi, tai a chyflogaeth.

Mae gwaith Plant yng Nghymru yn y maes hwn yn cynnwys

  • Cyd-drefnu a rheoli fforwm Cyfnewidfa Iechyd Plant sy’n Derbyn Gofal
  • Mynd ati i weithio gyda Llywodraeth Cymru i ddatblygu a darparu deddfwriaeth a pholisïau fel y maent yn effeithio ar blant sy’n derbyn gofal a’r sawl sy’n gadael gofal
  • Gweithio’n rhagweithiol gyda’n cyrff aelod sy’n darparu gwasanaethau i blant sy’n derbyn gofal a’r sawl sy’n gadael gofal
  • Ymgyrchu a lobio i ddylanwadu ar yr agenda polisi
  • Hysbysu a chefnogi ymchwil ac ymholiadau allanol i wasanaethau a pholisi i blant sy’n derbyn gofal yng Nghymru
  • Ymgysylltu ynglŷn â materion sy’n effeithio ar blant sy’n derbyn llety ar lefel Ewropeaidd drwy ein gwaith gyda Eurochild
  • Darparu gwybodaeth, cyngor a gwasanaeth arwyddbostio ar gyfer ein cyrff aelod mewn perthynas â gwasanaethau a pholisïau allanol
  • Darparu prosiectau ymchwil a gomisiynir yn benodol am blant sy’n derbyn gofal a’r sawl sy’n gadael gofal

I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw rai o’r materion hyn cysylltwch â: Sean O’Neill, Cyfarwyddwr Polisi, Sean.Oneill@childreninwales.org.uk.

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau

There are no upcoming training events relating to this subject.

There are no upcoming events relating to this subject.