A A English | Cymraeg

Lloches, Ffoaduriaid ac Ymfudo

Mae Plant yng Nghymru yn gwneud amrediad o waith mewn perthynas â phlant a theuluoedd sydd wedi dod i fyw yng Nghymru o rannau eraill o’r byd. Mae teuluoedd sydd wedi dod i fyw yma o wledydd eraill yn gallu wynebu nifer o heriau wrth fagu plant mewn diwylliant sy’n anghyfarwydd iddyn nhw, ac wrth fanteisio ar wasanaethau mewn ail iaith. Mae teuluoedd gyda phlant, neu blant a phobl ifanc ar eu pen eu hunain, sy’n dod yma fel ceiswyr lloches yn wynebu heriau arbennig, gan fod y sefyllfa maen nhw wedi ei gadael ar ôl yn eu mamwlad a’r ansicrwydd am eu dyfodol yn effeithio ar eu lles emosiynol. Mae teuluoedd a phlant sy’n ffoaduriaid neu’n fudwyr economaidd hefyd yn wynebu heriau sylweddol wrth ddeall Cymru, ei chyfreithiau a’i diwylliant ac i deimlo eu bod wedi eu cynnwys yn gymdeithasol.

Am fwy o wybodaeth am unrhyw rai o’r materion hyn cysylltwch â info@childreninwales.org.uk.

 

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau