A A English | Cymraeg

Grŵp Monitro CCUHP Cymru

Cynghrair genedlaethol o gyrff anllywodraethol ac asiantaethau academaidd yw Grŵp Monitro CCUHP Cymru. Mae’r grŵp yn gyfrifol am fonitro a hyrwyddo Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn yng Nghymru.  Sefydlwyd y Grŵp Monitro CCUHP yn 2002 ac ers Mai 2016, fe’i hyrwyddir gan Blant yng Nghymru. Bu’r Grŵp yn gweithio gyda Phwyllgor y CU ar Hawliau’r Plant a chyflwynodd adroddiadau cymdeithas sifil er mwyn hysbysu Archwiliadau olynol Gwladwriaethau sy’n Bartïon i’r DU.

Nodau Grŵp Monitro CCUHP Cymru yw

 • Gweithio gyda’n gilydd er mwyn sicrhau bod y gwaith o fonitro’r CCUHP yng Nghymru’n cael ei gysylltu’n effeithiol.
 • Cyfrannu at y gwaith o ddatblygu dangosyddion i gyfrannu at yr amcan uchod.
 • Monitro gweithrediad y CCUHP yng Nghymru drwy gasglu gwybodaeth drwy waith ymchwil a chofnodi materion.
 • Hyrwyddo’r Confensiwn Hawliau Plant (CHP), Arsylwadau cloi ac argymhellion adroddiad y Grŵp Monitro i’r CU
 • Gweithio i sicrhau y gwnaed trefniadau i gyflwyno adroddiadau’n effeithiol i Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn drwy gael Llywodraeth Cymru, plant, pobl ifanc, a chyrff anllywodraethol i weithio gyda’i gilydd yn y broses hon.
 • Annog plant i gymryd rhan mewn gweithgareddau monitro ac adrodd.
 • Adnabod cyfleoedd i ddylanwadu ar Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU ar weithredu’r CCUHP.
 • Codi ymwybyddiaeth y cyhoedd, yn enwedig plant a phobl ifanc o waith y CCUHP
 • Rhannu gwybodaeth a hyrwyddo rhwydweithiau yng Nghymru sy’n ymwneud â’r CCUHP.
 • Sicrhau bod Cymru’n cael ei chynrychioli mewn fforymau a digwyddiadau ledled y DU sy’n ymwneud â’r CCUHP.

Mae aelodau’r Grŵp Monitro’n gynrychiolwyr o sefydliadau anllywodraethol ac academyddion, ac fe’u henwebu ganddynt.

O bryd i’w gilydd, efallai y bydd aelodau’n ystyried gwahodd cynrychiolwyr o sefydliadau eraill (fel pobl nad ydynt yn aelodau) i gyfarfod, neu fynd i ran o gyfarfod.

Gweithgareddau

O dro i dro, mae Grŵp Monitro CCUHP Cymru’n cynhyrchu nifer o adroddiadau, ymatebion i ymgynghoriadau a briffiau y mae modd eu lawrlwytho o Adran Adnoddau’r wefan hon.  Mae’r rhain yn cynnwys

Adroddiad Cyfunol ynghylch yr Argymhellion i Gymru o’r

 1.  Sylwadau Cloi ar Bumed Adroddiad Cyfnodol Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon (Gorffennaf 2016);
 2.  Adroddiad Cymdeithas Sifil Prydain Fawr i Bwyllgor y CU: Cwestiynau a Awgrymir ac Argymhellion i’w gofyn i’r Gwladwriaethau sy’n Bartïon a llywodraethau datganoledig (Mai 2016) ac
 3. Adroddiad Grŵp Monitro CCUHP i Bwyllgor y CU (Gorffennaf 2015).

Yn ychwanegol, gellir cyrchu gweithgareddau activities published Grwp Monitro CCUHP cyn 2014 a gwybodaeth berthnasol ar y CCUHP ar adrannau perthnasol gwefan Hawliau Plant yng Nghymru.

Cyswllt

Am fwy o wybodaeth am Grŵp Monitro CCUHP yng Nghymru, cysylltwch â Sean O’Neill, Cyfarwyddwr Polisi, sean.oneill@childreninwales.org.uk os gwelwch yn dda.

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau

There are no upcoming training events relating to this subject.

There are no upcoming events relating to this subject.