A A English | Cymraeg

Cyflwr Hawliau Plant yng Nghymru

Mae eleni’n nodi dechrau’r daith at yr archwiliad nesaf o gynnydd y llywodraeth wrth weithredu Confensiwn y CU ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP).

Mae Plant yng Nghymru, ar y cyd â’n partneriaid yng Ngrŵp Monitro CCUHP Cymru, yn awr yn cychwyn ar brosiect newydd sy’n cael ei ariannu gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC), a fydd yn cyflwyno cyfres o weithgareddau ar gyfer sefydliadau yng Nghymru ar hyd y flwyddyn eleni.  Bydd y gweithgareddau hyn yn nodi’r prif flaenoriaethau yng Nghymru ac yn helpu i gynyddu capasiti sefydliadau cymdeithas sifil i ymgysylltu â CCUHP a’r broses adolygu.

Byddwn ni’n casglu rhestr o flaenoriaethau hawliau plant i lywio adroddiad ar Gyflwr Hawliau Plant yng Nghymru, a fydd yn cael ei ddatblygu a’i gyflwyno i’r CU yn hydref 2020 er mwyn llywio adolygiad y Deyrnas Unedig yn 2021-22. Bydd yr adroddiad yn cael ei lansio yng Nghymru ym mis Tachwedd 2020.

Y gweithgareddau allweddol yw:

Galwad am Dystiolaeth (29 Gorffennaf – 11 Medi 2020)

Rydyn ni nawr yn casglu tystiolaeth i lywio adroddiad a fydd yn amlygu’r materion hawliau plant sy’n flaenoriaeth yng Nghymru. Rydyn ni’n awyddus i glywed oddi wrthych chi gyda’ch prif blaenoriaethau a’ch tystiolaeth a ddylen ni fod yn eu cynnwys yn yr Adroddiad ar Gyflwr Hawliau Plant yng Nghymru, er mwyn helpu i lywio adolygiad Pwyllgor y CU ac i neud newidiadau ar gyfer plant a phobl ifanc yng Nghymru.

Darparodd Sylwadau Terfynol 2016 lawer o argymhellion i Gymru ymgorffori CCUHP ymhellach, ac mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud cynnydd o ran rhoi sylw i lawer o’r rhain, gan gynnwys cyflwyno deddfwriaeth i ddileu cosb gorfforol i blant, a gostwng oed pleidleisio mewn etholiadau.

Mae angen cyflwyno ymatebion erbyn dydd Gwener, 11 Medi 2020. Cliciwch yma i ymateb.

Os oes angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch, cysylltwch â sean.oneill@childreninwales.org.uk

 

Digwyddiadau Cynyddu Capasiti ac Ymgynghori (24 a 27 Awst 2020, 10.30yb – 12yp)

Rydyn ni’n trefnu dau ddigwyddiad ar-lein, a’u nodau fydd:

  • Adeiladu Capasiti (30 munud) – bydd cyfranogwyr yn dysgu mwy am broses adolygu’r CCUHP a ffyrdd o wneud mwy o ddefnydd ohonno yn eu gwaith o ddydd i ddydd. Hefyd, cynyddu capasiti sefydliadau cymdeithas sifil yng Nghymru i ymgysylltu â chyfraith hawliau dynol. Siaradwr allweddol – Yr Athro Simon Hoffman, Arsyllfa ar Hawliau Dynol Plant, Prifysgol Abertawe
  • Grwpiau llai (30 munud) – bydd cyfranogwyr yn cael cyfle i rannu eu gwybodaeth a’u profiad, a helpu i nodi pa newidiadau sy’n angenrheidiol wrth ymgynghori â sefydliadau ar nifer o feysydd blaenoriaeth thematig i lywio ein hadroddiad ar Gyflwr Hawliau Plant yng Nghymru

Mae manylion archebu a rhaglen lawn i gael yma: State of Children’s Rights event booking form (bilingual)

Os oes angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch, cysylltwch â louise.oneill@childreninwales.org.uk

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau

There are no upcoming training events relating to this subject.

There are no upcoming events relating to this subject.