A A English | Cymraeg

Cyflwr Hawliau Plant yng Nghymru

Mae 2020 yn nodi dechrau’r daith tuag at yr archwiliad nesaf o gynnydd y Llywodraeth o ran gweithredu Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP).

Mae Plant yng Nghymru, gyda’n partneriaid yng Ngrŵp Monitro CCUHP Cymru, wedi cychwyn ar brosiect, a ariennir gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, i ddarparu cyfres o weithgareddau i sefydliadau yng Nghymru i’w helpu i nodi’r materion allweddol sy’n ymwneud â hawliau plant â blaenoriaeth. Yn dilyn dau ddigwyddiad* a chasglu dros 70 darn o dystiolaeth, rydym bellach yn cwblhau adroddiad Cyflwr Hawliau Plant yng Nghymru, a gaiff ei ddatblygu a’i gyflwyno i’r Cenhedloedd Unedig cyn diwedd y flwyddyn i lywio adolygiad y DU yn 2021-22.

Mae copi o’r adroddiad ar gael yma

Gellir weld copi o’r sleidiau a gyflwynwyd yn y digwyddiad i lansio’r adroddiad, ar 10 Rhagfyr 2020, yma: All Presentations (launch of report event – 10.12.20)

 

Digwyddiadau*

Gwnaethom drefnu dau ddigwyddiad adeiladu gallu ac ymgynghori ar-lein ar 24 a 27 Awst 2020, a daeth nifer dda i’r ddau ohonynt a mwynhaodd y cynrychiolwyr. Isod mae rhywfaint o wybodaeth a rannwyd yn y digwyddiadau, ynghyd ag atebion i rai o’r cwestiynau a godwyd:

  • Adeiladu Capasiti (30 munud) – bydd cyfranogwyr yn dysgu mwy am broses adolygu’r CCUHP a ffyrdd o wneud mwy o ddefnydd ohonno yn eu gwaith o ddydd i ddydd. Hefyd, cynyddu capasiti sefydliadau cymdeithas sifil yng Nghymru i ymgysylltu â chyfraith hawliau dynol. Siaradwr allweddol – Yr Athro Simon Hoffman, Arsyllfa ar Hawliau Dynol Plant, Prifysgol Abertawe

Simon Hoffman – Presentation to CRC Event -CYMRAEG

Sean O’Neill – Presentation to CRC Events (August 2020)-CYMRAEG

  • Grwpiau llai (30 munud) – bydd cyfranogwyr yn cael cyfle i rannu eu gwybodaeth a’u profiad, a helpu i nodi pa newidiadau sy’n angenrheidiol wrth ymgynghori â sefydliadau ar nifer o feysydd blaenoriaeth thematig i lywio ein hadroddiad ar Gyflwr Hawliau Plant yng Nghymru

Your Questions Answered WELSH

Os oes angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch, cysylltwch â sean.oneill@childreninwales.org.uk

 

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau

There are no upcoming training events relating to this subject.

There are no upcoming events relating to this subject.