A A English | Cymraeg

Hawliau

Mae’r hawliau sy’n ddyledus i bob plentyn a pherson ifanc dan 18 oed wedi eu nodi’n rhyngwladol yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (UNCRC).  Cafodd The UNCRC ei lunio ym 1989 er mwyn sicrhau bod hawliau cyffredin plant yn cael eu cyflawni ledled y byd.  Mae’n enwi’r hawliau sylfaenol hyn mewn 41 o erthyglau, sydd ar gael i’w gweld yn adran bolisi’r wefan hon.

Mae hawliau plant wrth wraidd gwaith Plant yng Nghymru wrth i ni ymdrechu i sicrhau eu bod yn cael eu cynnal yng Nghymru.  Mae ei holl waith felly yn ymwneud â hawliau plant mewn rhyw fodd.  Serch hynny rydym ni yn ymgymryd â rhai darnau o waith sy’n ymwneud yn fwy penodol â hyrwyddo hawliau plant a’r UNCRC.  Mae’r rhain yn cynnwys:

  • Hwyluso Grŵp Monitro’r Confensiwn, cynghrair genedlaethol sy’n cynnwys cyrff anllywodraethol ac academyddion er mwyn monitro a hyrwyddo’r Confensiwn yng Nghymru.
  • Cyd-drefnu’r Grŵp Cyfnewid Arfer Plant a Phobl Ifanc yng Ngogledd Cymru
  • Cynnal gwefan sy’n darparu nifer o adnoddau mewn perthynas â Chyfranogiad
  • Darparu hyfforddiant am hawliau plant

Am fwy o wybodaeth am unrhyw rai o’r materion hyn cysylltwch â naill ai 029 2034 2434 neu e-bostiwch info@childreninwales.org.uk

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau

There are no upcoming training events relating to this subject.

There are no upcoming events relating to this subject.