A A English | Cymraeg

Rhwydwaith Gweithwyr Gofalwyr Ifanc

Mae Rhwydwaith Gweithwyr Gofalwyr Ifanc yn gweithio i ddylanwadu ar bolisi cyhoeddus a chraffu ar ddeddfwriaeth yng Nghymru er budd gofalwyr ifanc.  Hefyd mae’n rhannu gwybodaeth, datblygiadau newydd ac arfer da.  Cafodd ei sefydlu yn 2005, o ganlyniad i waith y Strategaeth Adolygiad o Ofalwyr a oedd yn cael ei gynnal yr adeg honno.  Mae’r rhwydwaith yn hwyluso ymgynghori â gofalwyr ifanc hefyd, gwaith sy’n cael ei gefnogi gan arian Llywodraeth Cymru, gan alluogi lleisiau gofalwyr ifanc i gael eu clywed gan wneuthurwyr polisi. Rhan o’r gwaith hwn yw sicrhau bod y gofalwyr ifanc yn gallu trafod eu problemau a’u pryderon gyda’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol bob blwyddyn.

Mae’r Rhwydwaith yn gweithio drwy:

  • Gydgysylltu â gwleidyddion a swyddogion Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru i godi ymwybyddiaeth o anghenion a’r ystyriaethau penodol sy’n berthnasol i ofalwyr ifanc.
  • Gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar ddatblygu a gweithredu polisi mewn perthynas â gofalwyr ifanc drwy aelodaeth gweithgorau ac ymateb i ymgynghoriadau.
  • Dylanwadu a monitro gweithrediad polisïau a mentrau eraill.
  • Lledaenu ymchwil a gwybodaeth berthnasol.
  • Nodi meysydd pryder cyffredin a chytundeb ar y ffyrdd gorau o gymryd camau.
  • Hybu a chefnogi cydweithrediad a chydweithio rhwng asiantaethau.
  • Gweithio ar y cyd mewn meysydd diddordeb cilyddol ar lefel genedlaethol.
  • Datblygu mecanweithiau ar gyfer ymgynghori a chyfranogi gyda grwpiau a rhwydweithiau eraill.
  • Ymgysylltu’n effeithiol â gofalwyr ifanc ar faterion penodol, i’w galluogi i gyflwyno eu safbwyntiau a’u barn.

Mae’r rhwydwaith yn cwrdd tair gwaith y flwyddyn, fel arfer ym Mroneirion yn Llandinam.  Mae’r rhwydwaith hefyd wrthi’n datblygu is-grwpiau i edrych ar:

Aelodaeth

Mae aelodaeth ar agor i unrhyw un sy’n gweithio gyda neu dros ofalwyr ifanc a gofalwyr sy’n oedolion ifanc yng Nghymru.

Manylion Cyswllt

Am fwy o wybodaeth am unrhyw rai o’r materion hyn cysylltwch â: Lynne Hill, Cyfarwyddwr Polisi, ffôn: 029 20342434, e-bost: lynne.hill@childreninwales.org.uk.

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau

There are no upcoming training events relating to this subject.

There are no upcoming events relating to this subject.