A A English | Cymraeg

Ymwneud Mwy â Gofal Cymdeithasol

Mae Ymwneud Mwy â Gofal Cymdeithasol yn gynllun newydd sy’n cael ei ddatblygu gan Blant yng Nghymru. Mae’n brosiect tair blynedd sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, ac sy’n edrych ar gefnogi iechyd a lles plant sy’n derbyn gofal, plant anabl a phobl ifanc a gofalwyr sy’n berthnasau.

Plant sy’n derbyn gofal

Mae Plant yng Nghymru’n gweithio gyda phlant sy’n derbyn gofal, rhai sy’n gadael gofal a’r gweithwyr proffesiynol sy’n eu cefnogi i ystyried mater iechyd a lles. Mae’r prosiect yn bartneriaeth sy’n gweithio gyda Voices from Care Cymru ac eraill i ddatblygu cyfres o ganllawiau ar-lein a fydd yn rhoi gwybodaeth i bobl ifanc mewn gofal am eu hawliau o dan CCUHP, prif faterion iechyd a lles yn ogystal â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd (Cymru). Os hoffech gael mwy o wybodaeth am y prosiect neu ymwneud â’n gwaith cysylltwch ag  Emma Sullivan ar emma.sullivan@childreninwales.org.uk.

Anabledd

Bydd y rhan hon o’r prosiect yn helpu plant a phobl ifanc anabl i deimlo’n fwy hyderus a gwybod mwy am eu hawliau’n unol â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd (Cymru). Bydd y prosiect yn cynnig gweithdai ar gyfer pobl ifanc ar gymryd rhan a phwysigrwydd erthygl 12 o CCUHP, ‘Parchu safbwyntiau’r plentyn.’ Bydd y prosiect yn gweithio gyda phobl ifanc i roi’r wybodaeth a’r adnoddau sydd eu hangen arnynt i helpu plant anabl eraill, a hyfforddi gweithwyr proffesiynol ynglŷn â sut i gymryd rhan. I gael mwy o wybodaeth am y prosiect cysylltwch â info@childreninwales.org.uk

Gofal gan berthynas

Bydd y prosiect Ymwneud Mwy hefyd yn gweithio gyda gofalwyr sy’n berthnasau i ddod â nhw ynghyd i gefnogi ei gilydd, a chynnig hyfforddiant i roi llais iddynt, yn ogystal â chreu adnoddau ar-lein.

Mae gofal gan berthynas yn golygu darparu gofal i blant sydd wedi gwahanu oddi wrth eu rhieni, neu os nad yw eu rhieni’n gallu gofalu amdanynt. Teidiau a neiniau yw’r grŵp mwyaf o ofalwyr sy’n berthnasau, ond gall hefyd gynnwys brodyr a chwiorydd hŷn, modrybedd ac ewythrod, a pherthnasoedd eraill, ffrindiau a chymdogion. Amcangyfrifir bod 200,000 – 300,000 o blant yn byw gyda gofalwyr sy’n berthnasau yn y Deyrnas Unedig.

I gael mwy o wybodaeth am y gwaith gyda gofalwyr sy’n berthnasau, cysylltwch â Deborah Smith deborah.smith@childreninwales.org.uk.

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau