A A English | Cymraeg

Grŵp Darparwyr Eiriolaeth Plant a Phobl Ifanc Cymru Gyfan

Mae Plant yng Nghymru yn hwyluso’r grŵp hwn a sefydlwyd yn 2004.  Ei nodau yw hyrwyddo gwaith partneriaeth a strategaethau datblygiadol rhwng cyrff ym maes eiriolaeth, hybu Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn a hawliau plant yn fwy cyffredinol a chysylltu â materion ehangach cyfranogiad plant a phobl ifanc yng Nghymru.  Hefyd mae’n nod ganddo gynnig fforwm i gefnogi datblygiad polisi mewn perthynas ag eiriolaeth, helpu i wella mynediad i wasanaethau eiriolaeth i blant a phobl ifanc a helpu i wella canlyniadau plant a phobl ifanc hawdd eu niweidio y bydd arnynt angen cefnogaeth eiriolaeth o bosibl, gan gynnwys plant sy’n derbyn gofal.

Mae’r fforwm yn gweithio tuag at y nodau hyn drwy:

 • Ymgysylltu’n effeithiol â Llywodraeth Cymru o ran trefniadau comisiynu, effeithiolrwydd y broses dendro a materion cysylltiedig mewn perthynas ag eiriolaeth yng Nghymru
 • Darparu llais ymgyrchu/lobio cyfunol i’r sector eiriolaeth
 • Rhannu arfer da o fewn fframwaith safonau eiriolaeth
 • Darparu llais unedig ar faterion allweddol mewn perthynas â systemau statudol
 • Codi proffil eiriolaeth ar draws pob gwasanaeth, gan roi sylw arbennig i bob grŵp hawdd ei niweidio
 • Ceisio cydraddoldeb o ran arian ledled Cymru (archwilio costau lefel wasanaeth resymol a cheisio sicrhau bod gwasanaeth o’r fath ar gael i holl blant a phobl ifanc Cymru)
 • Trafod a chydweithio ar ymatebion i ymgynghoriadau perthnasol Llywodraeth Cymru
 • Trefnu hyfforddiant cydweithredol
 • Ymgysylltu a chefnogi datblygiad MEIC
 • Ymgysylltu â Chomisiynydd Plant Cymru ar faterion mewn perthynas ag eiriolaeth

Aelodaeth

Mae aelodaeth y grŵp yn cynnwys gweithwyr proffesiynol a chynrychiolwyr corff a/neu grwpiau diddordeb sydd â chyfrifoldebau clir am hybu lles plant sy’n derbyn gofal a grwpiau eraill hawdd eu niweidio a allai elwa ar ddarpariaeth eiriolaeth. Disgwylir i bob aelod o’r grŵp allu cyfrannu at ddatblygiad y Grŵp a’r gwaith o fewn cyd-destun Cymreig.  Mae’r cynrychiolwyr yn cynnwys:

 •  Cyrff darparu eiriolaeth cenedlaethol (Tros Gynnal, NYAS Cymru a Gweithredu Dros Blant)
 • Lleisiau o Ofal
 • Cyrff sy’n darparu Eiriolaeth Leol a/neu Arbenigol (Ail Lais, Eiriolaeth Iechyd Meddwl Sir Benfro)
 • Llywodraeth Cymru
 • SNAP Cymru
 • ProMo Cymru
 • MEIC
 • Swyddfa’r Comisiynydd Plant (Arsylwyr)
 • WLGA (Arsylwyr)

Gall gweithwyr proffesiynol a chynrychiolwyr o gyrff eraill gael eu gwahodd i fynychu cyfarfodydd y Rhwydwaith lle bydd cysylltiad amlwg â’r agenda eiriolaeth e.e. CAFCASS Cymru, AGGCC.

Manylion Cyswllt

Mae mwy o wybodaeth ar gael oddi wrth Sean O’Neill, Cyfarwyddwr Polisi, Ffôn: 029 2034 2434, E-bost: sean.oneill@childreninwales.org.uk.

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau

There are no upcoming training events relating to this subject.

There are no upcoming events relating to this subject.