A A English | Cymraeg

Eiriolaeth

Mae eiriolaeth yn golygu codi llais dros blant a phobl ifanc, gan wneud yn siŵr bod eu hawliau’n cael eu parchu a bod eu barn hwy yn cael ei chlywed.  Mae eiriolwyr yn esbonio safbwyntiau ac anghenion plant a phobl ifanc i’r sawl sy’n gwneud penderfyniadau ac yn eu helpu i lywio eu ffordd o amgylch y broses benderfynu.

Mae Plant yng Nghymru wedi bod yn gweithio i hyrwyddo darpariaeth  gwasanaethau eiriolaeth o’r radd flaenaf i blant a phobl ifanc ers nifer o flynyddoedd.  Yn 2000 cafodd Adroddiad Waterhouse, Ar Goll mewn Gofal, ei gyhoeddi.  Edrychodd yr adroddiad ar gamdriniaeth plant a phobl ifanc a oedd yn derbyn gofal gan y wladwriaeth yng Ngogledd Cymru, ac ymhlith ei argymhellion roedd sefydlu gwasanaethau eiriolaeth annibynnol, a sefydlu Comisiynydd Plant Cymru.  Mae Plant yng Nghymru wedi bod yn gweithio gyda swyddfa Comisiynydd Plant Cymru a’n cyrff aelod i helpu i wireddu’r weledigaeth hon o wasanaethau eiriolaeth annibynnol i helpu i amddiffyn plant rhag camdriniaeth a niwed, ac i sicrhau bod mecanweithiau yn eu lle i alluogi i’w lleisiau gael eu clywed.

Er gwaetha’r cynnydd sydd wedi ei wneud ers adroddiad Waterhouse, mae plant a phobl ifanc yn parhau i adrodd lefel isel o wybodaeth am ddarpariaeth a gwasanaethau eiriol. Mae’r weledigaeth o sicrhau bod gan bob plentyn a pherson ifanc, yn enwedig y sawl sydd fwyaf agored i niwed, fynediad i wasanaethau eiriol annibynnol, heb ei gwireddu’n llawn eto.

Mae gwaith Plant yng Nghymru yn y maes hwn yn cynnwys:

  • Cyd-drefnu Grŵp Darparwyr Eiriolaeth Plant a Phobl Ifanc Cymru Gyfan
  • Cyd-drefnu Grŵp Cyfnewid Arfer Eiriolaeth Plant a Phobl Ifanc
  • Cadeirio Bwrdd Rheoli Cywaith sy’n goruchwylio gwasanaeth eiriolaeth a chyngor MEIC
  • Mynd ati i weithio gyda Llywodraeth Cymru, Comisiynydd Plant Cymru a rhanddeiliaid allanol eraill
  • Gweithio’n rhagweithiol gyda’n cyrff haelod sy’n darparu gwasanaethau eiriol i blant a phobl ifanc
  • Ymgyrchu a lobio i ddylanwadu ar agenda’r polisi o ran eiriolaeth
  • Gweithio’n rhagweithiol gydag ymarferwyr eiriol rheng flaen i gynorthwyo a chefnogi eu datblygiad

Mae gan wefan MEIC Cymru gyfleuster chwilio ar gyfer dod o hyd i brosiectau eiriolaeth yn eich ardal chi, ynghyd â manylion am bob gwasanaeth a map rhyngweithiol. Mae modd gweld yr adnodd defnyddiol hwn dan ‘Yn eich ardal chi’ yn adran Proffesiynau gwefan MEIC: https://www.meiccymru.org/in-your-area.

I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw rai o’r materion hyn cysylltwch â: Sean O’Neill, Cyfarwyddwr Polisi, Sean.Oneill@childreninwales.org.uk.

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau

There are no upcoming training events relating to this subject.

There are no upcoming events relating to this subject.