A A English | Cymraeg

Hyfforddiant Diogelu ac Amddiffyn Plant ar gyfer Staff Deintyddol

Mae Plant yng Nghymru, ar ran yr Adran Ôl-raddedig, yn darparu hyfforddiant Diogelu Plant i bractisiau deintyddol yng Nghymru. Mae ein hyfforddwyr arbenigol wedi’u lleoli mewn gwahanol rannau o Gymru i sicrhau eu bod yn gallu cynnig yr hyfforddiant i fractisiau deintyddol, ble bynnag y maent. Mae’r hyfforddiant yn para 2.5 awr ac mae’n edrych ar y fframwaith deddfwriaethol ar gyfer diogelu ac amddiffyn plant; swyddogaethau a chyfrifoldebau staff deintyddol; deall y gwahanol fathau o gam-drin, adnabod yr arwyddion a’r symptomau; a sut i atgyfeirio a chofnodi pryderon.

Mae’r hyfforddiant yn cynnwys cyflwyniad rhyngweithiol, ynghyd â gweithgareddau a thrafodaeth.  Rydym yn annog y rhai sy’n mynychu’r hyfforddiant i rannu eu pryderon â’n hyfforddwyr profiadol a thrafod materion sydd wedi peri pryder iddynt ac yr hoffent gael rhagor o arweiniad arnynt. Mae’r hyfforddiant yn berthnasol i bob aelod o staff mewn practis deintyddol ac mae’n cynnig cyfle i drafod gyda’r hyfforddwr.

I gael mwy o wybodaeth am yr hyfforddiant hwn, cysylltwch â training@childreninwales.org.uk neu gallwch ein ffonio ar 029 2034 2434.

Gwerthuso ac Adborth

Mae pob sesiwn hyfforddi yn cael ei werthuso trwy ffurflenni safonol, rydym yn defnyddio’r adborth hwn ar gyfer sicrhau ansawdd y sesiynau ac i gael syniadau i ddatblygu’r hyfforddiant ymhellach. Thema gref sy’n deillio o’r gwerthusiadau hyn yw bod pobl wirioneddol yn gwerthfawrogi gwybodaeth a phrofiad yr hyfforddwyr wrth iddynt ddod â’r hyn sy’n destun anodd yn fyw. Ymddengys bod yr elfennau gwaith grŵp rhyngweithiol yn cael eu gwerthfawrogi’n arbennig wrth feithrin hyder yr ymarferwyr. Mae’r gwaith grŵp hefyd yn hyrwyddo’r rhyngweithio rhwng ymarferwyr sydd â swyddi gwahanol, gan gynnwys staff anghlinigol sydd yn gallu trafod sefyllfaoedd o wahanol safbwyntiau, gan gynnwys rhannu gwybodaeth hanfodol rhwng y tîm.

Dyfyniadau gan Ddeintyddion a Staff Deintyddol

“Roedd y siaradwr yn frwdfrydig am ei bwnc ac felly fe wnaeth fy ysbrydoli i.  Cwrs diddorol, dymunol a llawn gwybodaeth.”
“O ran yr awyrgylch, mae’n bwnc anodd ei drafod ond fe lwyddodd yr hyfforddwr i gadw’r sesiwn yn un ysgafn.”
“Trafodaethau dynamig, roedd y siaradwr yn annog siarad yn rhydd.”
“Roedd y rhan rhyngweithio yn dda iawn gan ei fod yn rhoi cyfle i bawb gymryd rhan.”
“Roedd y siaradwr yn ddifyr ac yn frwdfrydig, diolch.”
“Roedd trafod achosion go iawn  yn dod â’r materion oeddem yn drafod yn fyw.”
“Yr ymarferion ymarferol oedd y mwyaf affeithiol i mi gan eu bod yn gwneud i chi feddwl yn hytrach na gwrando yn unig.”
“Roedd yr astudiaethau achos a’r gwaith grŵp yn ddefnyddiol gan eu bod yn rhoi cyfle i bawb fynegi eu barn.”

Adnoddau

Child Protection and the Dental Team Level 2 training presentation
Local Authority Child Protection Numbers
Child Protection Evidence: Systematic Review on Dental Neglect
Improvement in children’s oral health in Wales
Information sharing: Advice for practitioners providing safeguarding services to children, young people, parents and carers
British Dental Association handbook on Children and the Dental Team

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau