A A English | Cymraeg

Gweithdrefnau Diogelu Cymru

Mae Gweithdrefnau Diogelu Cymru yn rhan hanfodol o ddiogelu plant a hybu eu lles. Mae’r safonau cyffredin y maent yn eu darparu yn tywys ac yn llywio arfer amddiffyn plant ym mhob un o’r Byrddau Diogelu Rhanbarthol ledled Cymru. Maent yn amlinellu’r fframwaith ar gyfer penderfynu sut mae atgyfeiriadau, camau gweithredu a chynlluniau amddiffyn plant unigol yn cael eu creu a’u cyflawni. Maent wedi’u seilio ar yr egwyddor bod amddiffyn plant rhag niwed yn gyfrifoldeb i bob unigolyn ac asiantaeth sy’n gweithio gyda phlant a theuluoedd, a chydag oedolion a allai achosi risg i blant. Nodir gwaith mewn partneriaeth a chyfathrebu rhwng asiantaethau fel elfennau allweddol er mwyn adnabod plant sy’n agored i niwed a helpu i’w cadw’n ddiogel rhag niwed a chamdriniaeth. Mae Gweithdrefnau Diogelu Cymru yn cyflwyno’r broses ar gyfer diogelu oedolion a phlant.

Lansiwyd Gweithdrefnau Diogelu Cymru ym mis Tachwedd 2019. Gallwch chi ddarllen y gweithdrefnau a lawrlwytho’r ap trwy glicio ar y ddelwedd isod:

 

Wales Safeguarding Procedures

 

Mae’r manylion eich Bwrdd Diogelu Lleol ar gael yma: http://www.plantyngnghymru.org.uk/yn-eich-ardal/

 

 

 

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau