A A English | Cymraeg

Diogelu

Mae diogelu yn ehangach nag amddiffyn plant.  Mae’n cwmpasu hyrwyddo lles plant, eu hamddiffyn rhag camdriniaeth, niwed ac esgeulustod, atal eu hiechyd a’u datblygiad rhag amhariad a sicrhau eu bod yn derbyn gofal diogel ac effeithiol.  Drwy gadw plant yn ddiogel rydym yn eu galluogi i fwynhau’r cyfleoedd gorau mewn bywyd a gwell canlyniadau o ran lles. Mae amddiffyn plant yn rhan allweddol o ddiogelu a hyrwyddo lles.  Dyma’r gweithgaredd sy’n cael ei wneud i amddiffyn plant a phobl ifanc sy’n dioddef neu mewn perygl o ddioddef niwed arwyddocaol o ganlyniad i gamdriniaeth, niwed ac esgeulustod.

Mae gwaith Plant yng Nghymru yn y maes hwn yn cynnwys:

  • Gweithdai hyfforddiant a chodi ymwybyddiaeth – yn rhai pwrpasol a rhai a hysbysebir yn agored – ar gyfer gweithwyr proffesiynol
  • Darparu ysgrifenyddiaeth a chyd-drefnu cyfarfodydd y Grŵp Adolygu Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan
  • Mynd ati i weithio gyda Llywodraeth Cymru i ddatblygu a darparu deddfwriaeth a pholisïau fel y maent yn effeithio ar ddiogelu ac amddiffyn plant
  • Gweithio’n rhagweithiol gyda’n cyrff aelod drwy ein fforymau a rhwydweithiau
  • Darparu gwybodaeth, cyngor a gwasanaeth cyfeirio ar gyfer ein cyrff aelod mewn perthynas â gwasanaethau a pholisïau allanol
  • Ymgyrchu, lobio a dylanwadu ar yr agenda polisi diogelu
  • Hysbysu a chefnogi ymchwil ac ymholiadau ymchwil allanol

 

I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw rai o’r materion hyn cysylltwch â: Sean O’Neill, Cyfarwyddwr Polisi, Sean.Oneill@childreninwales.org.uk.

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau