A A English | Cymraeg

Cymru Ifanc

TRAINING AND RESOURCES 

http://www.cymruifanc.cymru/index.php/porth-cyfranogiad/hyfforddiant-adnoddau 

Safonau Cyfranogiad Cenedlaethol 

Eisiau gwybod beth ddylech chi ddisgwyl gan yr ysgol a’ch gwasanaethau, a sut dylai eich llais gael ei glywed? 

Pecyn offer hawliau plant 

Gweithgareddau a chynlluniau ar gyfer cynyddu gwybodaeth plant, pobl ifanc ac oedolion am eich hawliau. 

http://ccuhpgwneudpethauniawn.co.uk/index.php/deunydd-hyfforddiant/activity-toolkits 

Canllaw i Gynghorau Ysgol 

Ewch i Llais Disgyblion Cymru i weld enghreifftiau da o weithgareddau cynghorau ysgol. 

http://www.pupilvoicewales.org.uk/2018/04/ 

Cyllidebu 

Oes gennych chi ddiddordeb mewn dylanwadu ar sut mae gwasanaethau lleol yn gwario’u harian? 

http://wales.gov.uk/docs/dhss/publications/120709toolkiten.pdf 

Deunyddiau hyfforddi i ysgolion 

Mae gan Llais Disgyblion Cymru ddeunyddiau i helpu eich ysgol chi i gefnogi cyfranogiad ar bob lefel. 

http://www.llaisdisgyblioncymru.org.uk/cymraeg/oedolion/adnoddau/modiwlau-hyfforddi-ar-gyfer-arweinwyr-uwch-llywodraethwyr-a-staff/ 

Young Spice 

Ydych chi’n chwilio am awgrymiadau a gweithgareddau ar gyfer gweithio gyda phlant o dan 11 oed? 

http://www.pupilvoicewales.org.uk/category/training-modules/ 

Llysgenhadon Gwych 

Oes gennych chi Lysgenhadon Gwych yn eich ysgol gynraddMaen nhw’n gallu helpu i gynyddu ymwybyddiaeth o’ch hawliau. 

http://www.llysgenhadongwych.org.uk/ 

Modiwlau cyfranogiad Agored Cymru 

Modiwlau achrededig am lefelau a meysydd cyfranogiad gwahanol gan gynnwys CyfarfodyddDweud Eich Dweud a Sefydlu. 

http://www.agored.org.uk/Training/Training-Events 

Cyllid Personol 

Oes angen help arnoch chi i reoli eich arian? Mae Llywodraeth Cymru eisiau helpu. 

http://wales.gov.uk/docs/dhss/publications/120716personalfinancetoolkiten.pdf 

Canllawiau Tanio 

Ydych chi’n gweithio gyda grŵp newydd neu’n chwilio am awgrymiadau a syniadau newydd? Gall y canllawiau yma helpu. 

https://gov.wales/childrens-rights 

WEBSITES 

My Say Wales 

Gall pobl ifanc mewn lleoliadau Anghenion Addysgol Arbennig ac Unedau Cyfeirio Disgyblion gael trafferth codi llaisDyma gyfle i weld sut mae My Say Wales yn newid hynny. 

http://mysaywales.org.uk/ 

Llais Disgyblion Cymraeg 

Eisiau gwybod am gyfranogiad disgyblion a sut mae chwarae mwy o ran yn dy ysgol? 

http://www.pupilvoicewales.org.uk/ 

Gwirvol 

Os wyt ti’n wirfoddolwr ifancneu os oes gen ti ddiddordeb mewn gwirfoddoli, gall Gwirvol dy helpu i ddod o hyd i’r grŵp iawn i ti, a sicrhau dy fod ti’n elwa cymaint â phosib o’r cyfle. 

http://www.gwirvol.org/ 

Comisiynydd Plant Cymru 

Angen help i fynnu dy hawliauMae’r Comisiynydd Plant yn sefyll i fyny ac yn codi llais dros blant a phobl ifanc 

https://www.childcomwales.org.uk/ 

Teithio Ymlaen 

Mae Teithio Ymlaen yn rhoi llais i Sipsiwn a Theithwyr Ifanc, ac yn herio’r ddelwedd negyddol ohonyn nhwDyma gyfle i ddysgu am eu bywydau go iawn. 

http://www.travellingahead.org.uk/ 

CCUHP Gwneud Pethau yn Iawn 

Mae gan bob plentyn a pherson ifanc hawliau o dan CCUHP (Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn). Dyma gyfle i ddarganfod pam maen nhw mor bwysig. 

http://www.uncrcletsgetitright.co.uk/ 

Dyma Fi 

Mae’r Comisiynydd Plant eisiau dy helpu i chwalu’r stereoteipiau negyddol sy’n bodoli o amgylch plant a phobl ifanc. 

http://www.seeme-dymafi.org.uk/ 

Dy Gynulliad Di 

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn effeithio arnat tiond dwyt ti ddim yn gallu pleidleisio os wyt ti o dan 18. Dyma gyfle i weld sut gallet ti wneud gwahaniaether gwaetha hynny. 

https://senedd.wales/en/gethome/education/Pages/education.aspx 

Meic Cymru 

dan 25 ac angen help neu gefnogaethRwyt ti’n gallu cysylltu â Meic ar-leindros y ffôn neu mewn tecst. 

https://www.meiccymru.org/ 

Lleisiau o ofal Cymru 

Os wyt ti mewn gofal nawrneu os wyt ti wedi bod yn y gorffennol, gall Lleisiau o Ofal helpu i roi cyfleoedd i ti a sicrhau dy fod ti’n cael dy glywedDyma gyfle i ddysgu sut. 

http://www.voicesfromcarecymru.org.uk/ 

Dreigiau Ifanc 

Mae Dreigiau Ifanc yn cysylltu gwirfoddolwyr sy’n oedolion gyda Sefydliadau a Chlybiau Ieuenctid Gwirfoddol. 

http://www.youngdragons.org.uk/ 

 

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau

Nid oes eitemau newyddion sy'n ymwneud â’r pwnc hwn.

Nid oes datganiadau i’r wasg sy'n ymwneud â’r pwnc hwn.

Nid oes polisïau sy'n ymwneud â’r pwnc hwn.

There are no upcoming training events relating to this subject.

There are no upcoming events relating to this subject.

Nid oes adnoddau sy'n ymwneud â’r pwnc hwn.