A A English | Cymraeg

Cyfranogiad

Nod cyfranogiad ydy galluogi plant a phobl ifanc i gael cyfrannu at benderfyniadau sy’n effeithio arnyn nhw.

Cymru Ifanc yw’r enw ar gyfer ein menter cyfranogiad, gweithio gydag ysgolion, fforymau ieuenctid, sefydliadau cenedlaethol ac unigolion i sicrhau bod lleisiau pobl ifanc yn cael eu clywed. Gallwch gael gwybod mwy am y gwaith isod neu ar http://youngwales.wales/.

Mae’r Safonau Cyfranogi, a ddatblygwyd yn wreiddiol gan yr Uned Gyfranogi, wedi eu hadnewyddu drwy bartneriaeth rhwng gweithwyr Fforwm Ieuenctid a Chymru Ifanc, wedi’u hysbysu gan ymgynghoriadau gyda phobl ifainc.

Gellir gweld y safonau yma: Safonau Cyfranogiad Cenedlaethol dros Blant a Phobl Ifanc.

Noda’r Safonau Cyfranogi y materion allweddol y dylai holl weithwyr fod yn ymwybodol ohonynt wrth weithio gyda phlant a phobl ifainc yng Nghymru. Adolygodd y gweithgor a ymgymerodd â’r gwaith bob un o’r saith safon. Sicrhaodd bod pob un yn adlewyrchu yr ethos seiliedig ar hawliau sy’n hanfodol i weithio â phlant a phobl ifainc.

Rhwng 2006 a 2013 datblygodd Plant yng Nghymru brosiect i helpu i wneud cyfranogiad plant a phobl ifanc yn realiti yng Nghymru.  Roedd Rhwydwaith Gweithwyr Cyfranogiad Cymru yn cefnogi gweithwyr a chyrff i hyrwyddo cyfranogiad plant a phobl ifanc. Cafodd y Rhwydwaith ei gynnal gan Plant yng Nghymru ar ran Consortiwm Plant a Phobl Ifanc Cymru, corff strategol aml-asiantaeth a gafodd ei sefydlu i adeiladu gallu i ddatblygu cyfranogiad yng Nghymru.

Cafodd y Rhwydwaith Gweithwyr Cyfranogiad a Chonsortiwm Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc Cymru eu hariannu drwy Cyrraedd y Nod, prosiect ESF Llywodraeth Cymru, a daeth yr arian hwn i ben ar ddiwedd Mawrth 2013.

Yn ystod oes y prosiect casglodd gwefan y Rhwydwaith amrediad o adnoddau i helpu ymarferwyr i gefnogi cyfranogiad plant a phobl ifanc.  Mae’r adnoddau hyn yn dal i fod ar gael ar y wefan Cymru Ifanc yn: http://www.cymruifanc.cymru/

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau