A A English | Cymraeg

Cyfranogiad

Nod cyfranogiad ydy galluogi plant a phobl ifanc i gael cyfrannu at benderfyniadau sy’n effeithio arnyn nhw.

Cymru Ifanc yw’r enw ar gyfer ein menter cyfranogiad, gweithio gydag ysgolion, fforymau ieuenctid, sefydliadau cenedlaethol ac unigolion i sicrhau bod lleisiau pobl ifanc yn cael eu clywed. Gallwch gael gwybod mwy am y gwaith isod neu ar http://youngwales.wales/.

Mae’r Safonau Cyfranogi, a ddatblygwyd yn wreiddiol gan yr Uned Gyfranogi, wedi eu hadnewyddu drwy bartneriaeth rhwng gweithwyr Fforwm Ieuenctid a Chymru Ifanc, wedi’u hysbysu gan ymgynghoriadau gyda phobl ifainc.

Gellir gweld y safonau yma: Safonau Cyfranogiad Cenedlaethol dros Blant a Phobl Ifanc.

Noda’r Safonau Cyfranogi y materion allweddol y dylai holl weithwyr fod yn ymwybodol ohonynt wrth weithio gyda phlant a phobl ifainc yng Nghymru. Adolygodd y gweithgor a ymgymerodd â’r gwaith bob un o’r saith safon. Sicrhaodd bod pob un yn adlewyrchu yr ethos seiliedig ar hawliau sy’n hanfodol i weithio â phlant a phobl ifainc.

Rhwng 2006 a 2013 datblygodd Plant yng Nghymru brosiect i helpu i wneud cyfranogiad plant a phobl ifanc yn realiti yng Nghymru.  Roedd Rhwydwaith Gweithwyr Cyfranogiad Cymru yn cefnogi gweithwyr a chyrff i hyrwyddo cyfranogiad plant a phobl ifanc. Cafodd y Rhwydwaith ei gynnal gan Plant yng Nghymru ar ran Consortiwm Plant a Phobl Ifanc Cymru, corff strategol aml-asiantaeth a gafodd ei sefydlu i adeiladu gallu i ddatblygu cyfranogiad yng Nghymru.

Cafodd y Rhwydwaith Gweithwyr Cyfranogiad a Chonsortiwm Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc Cymru eu hariannu drwy Cyrraedd y Nod, prosiect ESF Llywodraeth Cymru, a daeth yr arian hwn i ben ar ddiwedd Mawrth 2013.

Yn ystod oes y prosiect casglodd gwefan y Rhwydwaith amrediad o adnoddau i helpu ymarferwyr i gefnogi cyfranogiad plant a phobl ifanc.  Mae’r adnoddau hyn yn dal i fod ar gael ar y wefan Cymru Ifanc yn: http://www.cymruifanc.cymru/

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau

There are no upcoming training events relating to this subject.

There are no upcoming events relating to this subject.