A A English | Cymraeg

Rhwydwaith Dechrau’n Deg

Dechrau’n Deg yw rhaglen Blynyddoedd Cynnar bwrpasol Llywodraeth Cymru ar gyfer teuluoedd sydd â phlant dan 4 oed mewn rhai o’r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru.  Plant yng Nghymru sy’n cyd-drefnu’r rhwydwaith yma o Gydlynwyr Dechrau’n Deg, sy’n gweithio i sicrhau bod Rhaglen Dechrau’n Deg yn darparu’r gwasanaethau llawn i bawb sydd â hawl i’w derbyn a bod y rhaglen yn cael ei chyflwyno’n gyson ledled Cymru. Mae aelodau’r rhwydwaith yn sicrhau bod hynny’n digwydd drwy:

  • Drafod yr holl faterion perthnasol a’r cynnydd gyda Llywodraeth Cymru
  • Drafod a chydweithio ar ganllawiau perthnasol ar gyfer y Rhaglen
  • Gweithio mewn partneriaeth i sicrhau gwelliannau mewn polisi ac arfer.
  • Galluogi rhannu gwybodaeth am arferion arloesol, ymchwil a pholisi.

Mae gwaith y rhwydwaith yn cael ei lywio gan y dystiolaeth sy’n cael ei chasglu o amrywiaeth o ffynonellau gan gynnwys monitro canlyniadau a mesurau perfformiad ar sail y boblogaeth, canfyddiadau ymchwil o astudiaethau gwerthuso a thrwy’r gwersi sy’n cael eu dysgu o brofiadau byw plant, teuluoedd a gweithwyr proffesiynol.  Mae gwerthusiad presennol y rhaglen sydd wedi ei gomisiynu yn hwb allweddol am welliannau a gweithredu.

Mae’r rhwydwaith i gyd yn cwrdd yn y Canolbarth o leiaf pedair gwaith y flwyddyn.  Hefyd mae cyfarfodydd yn y cyfamser rhwng Cadeirydd a Dirprwy Gadeirydd y rhwydwaith â chydweithwyr yn y llywodraeth pan fo angen.

Aelodaeth

Mae aelodaeth y rhwydwaith yn gaeëdig.  Mae’n cynnwys y 22 Cydlynydd Dechrau’n Deg o bob awdurdod lleol a swyddogion Llywodraeth Cymru.  Mae cyfranwyr gwadd yn ogystal.

Manylion Cyswllt

Am fwy o wybodaeth am Rwydwaith Dechrau’n Deg cysylltwch â: Lynne Hill, Cyfarwyddwr Polisi, ffôn: 029 20342434, e-bost: lynne.hill@childreninwales.org.uk

 

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau