A A English | Cymraeg

Blynyddoedd Cynnar

Mae’r blynyddoedd cynnar yn cael eu diffinio gan Lywodraeth Cymru fel y cyfnod bywyd cyn genedigaeth hyd ddiwedd y Cyfnod Sylfaen neu 0 i 7 mlwydd oed.  Mae’r blynyddoedd hyn yn adeg hanfodol i blant. Mae plant yn tyfu’n gyflym ac mae eu datblygiad corfforol a meddyliol yn dod dan ddylanwad eu hamgylchedd. Mae tair blynedd gyntaf bywyd yn arbennig o bwysig am ddatblygiad iach oherwydd cyfradd gyflym twf niwrolegol sy’n digwydd yn y cyfnod hwn. Mae llawer iawn o ymchwil sy’n dangos bod buddsoddi ym mlynyddoedd cyntaf bywyd plant yn gwella deilliannau iddyn nhw drwy gydol gweddill eu bywyd.

Mae Plant yng Nghymru wedi bod yn gweithio ym maes blynyddoedd cynnar ers mwy nag 20 mlynedd.  Rydym ni’n gweithio’n agos gyda gwneuthurwyr polisi yn lleol ac yn genedlaethol ar y mater hwn yn ogystal â chyda rheolwyr ac ymarferwyr i wella ymwybyddiaeth o bwysigrwydd cefnogi datblygiad plant cyn ac ar ôl eu geni drwodd i’w blynyddoedd cynnar ac i gefnogi’r gwelliannau i wasanaethau sy’n cefnogi teuluoedd â phlant ifanc.

Mae ein gwaith presennol yn cynnwys:

  • Dylanwadu ar bolisi a strategaeth ar lefel genedlaethol
  • Hyrwyddo ymchwil ar amrywiol agweddau ar ddatblygiad plant a’r blynyddoedd cynnar e.e. ymlyniad
  • Hyrwyddo casglu data a monitro ymyriadau
  • Cyd-drefnu rhwydwaith Dechrau’n Deg ledled Cymru
  • Cyd-drefnu rhwydwaith Canolfannau Plant Integredig ledled Cymru
  • Cynnal digwyddiadau i rannu arfer ac ymchwil ar themâu perthnasol
  • Cyfres o ddigwyddiadau hyfforddi sy’n berthnasol i’r blynyddoedd cynnar

Am fwy o wybodaeth am unrhyw rai o’r materion hyn cysylltwch â: Anna Westall, Cyfarwyddwr Polisi, ffôn: 029 20342434, e-bost: anna.westall@childreninwales.org.uk

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau