A A English | Cymraeg

Cadw Plant yn Ddiogel 2017

Mae Plant yng Nghymru, mewn partneriaeth â Iechyd Cyhoeddus Cymru, wedi datblygu pecyn offer diogelwch plant.

Y nod yw lleihau anafiadau anfwriadol ymhlith plant o dan 5 oed, ac mae’r pecyn offer cyffrous hwn yn rhoi i’ch sefydliad a’ch ymarferwyr yr holl adnoddau angenrheidiol i gyflwyno blwyddyn gyfan o wybodaeth a chyngor diogelwch plant i rieni.

Mae’r pecyn offer yn cael ei ddarparu ar ffon USB, wedi’i rannu’n 12 mis. Mae pob mis yn ymdrin â phwnc gwahanol ym maes anafiadau anfwriadol ac yn cynnwys brîff tîm, cynllun cam wrth gam ar gyfer sesiynau grŵp rhyngweithiol, taflenni dosbarthu, posteri i’w lawrlwytho, trydariadau, negeseuon testun a deunydd i’w lanlwytho i facebook. Cewch chi ddewis sut rydych chi am ddefnyddio’r pecyn offer. Gallwch ei gyflwyno mewn sesiynau wythnosol, sesiynau misol neu hyd yn oed ar ffurf sesiynau ‘untro’, yn dibynnu ar gapasiti eich ymarferwyr ac anghenion eich rhieni.

Ymhlith y materion sy’n derbyn sylw yn y pecyn offer mae gwenwyno nicotîn, syrthio, sgaldio, cortynnau bleinds a sachau cewynnau. Mae popeth wedi cael ei ddatblygu ar eich cyfer, o’r cynlluniau ar gyfer sesiynau cyflwyno i grwpiau i’r testun parod ar gyfer cyfryngau cymdeithasol, ac mae popeth ar gael yn Gymraeg a Saesneg.

Datblygwyd y pecyn offer Cadw Plant yn Ddiogel i ymateb i anghenion ymarferwyr, a ddywedodd; “Rydyn ni’n gwybod y dylen ni wneud rhywbeth, ond does gennym ni ddim amser i ddatblygu unrhyw beth, a dydyn ni ddim yn siŵr beth i’w wneud na sut i fynd ati. Mae angen rhywbeth sy’n barod i ni ei ddefnyddio ar unwaith”.

Nid dim ond ymarferwyr sydd wedi cael rhoi eu barn, mae rhieni hefyd wedi chwarae rhan aruthrol yn natblygiad yr adnoddau. Maen nhw wedi rhoi cyngor ar fanylion fel y delweddau, yr iaith sy’n cael ei defnyddio, y cyngor ymarferol sydd ei angen arnynt, a hefyd sut maen nhw am i ymarferwyr eu cefnogi.

P’un a yw diogelwch plant yn faes newydd i chi neu eich bod chi eisoes yn rhoi sylw i’r materion yma, bydd fformat hwylus y pecyn offer yma’n golygu bod gennych chi ddull gwybodus, strwythuredig o atal anafiadau anfwriadol.

Blwyddyn gyfan o ddiogelwch plant o £135 yn unig

Y pecyn offer: USB-CYMRAEG

Cliciwch yma i archebu: Order form-CYMRAEG

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau