A A English | Cymraeg

Grŵp Polisi Plant Anabl

Nod y Grŵp Polisi Plant Anabl yw dylanwadu ar bolisi cyhoeddus a chraffu ar ddeddfwriaeth yng Nghymru er budd plant a phobl ifanc anabl.  Cafodd y grŵp, sy’n cwrdd pedair gwaith y flwyddyn, ei sefydlu yn 2005. Ei Gylch Gorchwyl yw:

 • Cydgysylltu â gwleidyddion a swyddogion Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru i godi ymwybyddiaeth o anghenion ac ystyriaethau penodol sy’n berthnasol i blant a phobl ifanc anabl a’u teuluoedd.
 • Gweithio gyda Llywodraeth Cymru wrth ddatblygu a gweithredu polisi mewn perthynas â phlant anabl a’u teuluoedd trwy aelodaeth gweithgorau a thrwy ymateb i ymgynghoriadau.
 • Gweithio gyda Llywodraeth Cymru wrth ddatblygu a gweithredu polisi sy’n berthnasol i bob plentyn gan amlygu’r effaith neu’r effaith bosibl ar blant a’u teuluoedd.
 • Dylanwadu a monitro gweithrediad polisïau a mentrau blaenllaw eraill.
 • Craffu ar ddeddfwriaeth sy’n cael ei datblygu yn San Steffan a fydd yn effeithio ar Gymru.
 • Lledaenu ymchwil a gwybodaeth berthnasol.
 • Nodi meysydd pryder a chytundeb cyffredin am y ffyrdd gorau o weithredu.
 • Hybu a chefnogi cydweithrediad a chydweithio rhwng asiantaethau.
 • Gweithio’n gydweithredol mewn meysydd diddordeb cyffredin ar lefel genedlaethol.
 • Datblygu mecanweithiau am ymgynghori a chyfranogi gyda grwpiau a rhwydweithiau eraill.
 • Ymgysylltu’n effeithiol â phlant a phobl ifanc ar faterion penodol, i’w galluogi i roi eu safbwyntiau a’u barn nhw.

Aelodaeth

Mae aelodaeth y grŵp yn gaeedig.  Mae’n cynnwys cyrff sy’n gweithio gyda phlant anabl a’u teuluoedd, ac sy’n gweithio ledled Cymru. Mae hyn yn cynnwys cyrff anabledd penodol a chyrff plant generig sy’n gweithio gyda phlant anabl.

Manylion Cyswllt

Am fwy o wybodaeth am y Grŵp Polisi Plant Anabl cysylltwch â: Cath Lewis, Swyddog Datblygu (Plant Anabl), ffôn: 029 20342434, e-bost: catherine.lewis@ childreninwales.org.uk

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau