A A English | Cymraeg

Cefnogi Cynnar

Partneriaeth a arweinir gan Plant yng Nghymru yw hon i ddarparu’r rhaglen Cefnogi Cynnar ledled Cymru am 4 blynedd gydag arian oddi wrth Lywodraeth Cymru. Nod y rhaglen hon oedd gwella bywydau plant ag anghenion ychwanegol a’u teuluoedd, a chafodd ei hanelu’n benodol at blant 5 mlwydd oed neu’n iau.

Daeth yr arian ar gyfer rhaglen Cefnogi Cynnar i ben ym mis Mawrth 2013, ond mae Llywodraeth Cymru wrthi’n datblygu system o Gynlluniau Datblygu Unigol i blant a phobl ifanc ag anghenion ychwanegol, a chynhaliodd brosiectau peilot mewn 8 Awdurdod Lleol a ddaeth i ben yng Ngorffennaf 2013.

Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu llunio deddfwriaeth i sefydlu’r broses Cynlluniau Datblygu Unigol. Rydym yn rhagweld mai’r rhaglen Cefnogi Cynnar fydd y model 0-5 i gysylltu i mewn i’r broses yma ar gyfer plant mewn ysgolion.

Mae gwefan rhaglen Cefnogi Cynnar Cymru, sy’n cynnwys amrediad o adnoddau i gefnogi teuluoedd â phlant anabl ifanc, yn dal i fod ar gael yn: www.earlysupportwales.org.uk.

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau