A A English | Cymraeg

Anabledd

Mae’r term ‘plant a phobl ifanc anabl’ yn disgrifio’r sawl sy’n dioddef gwahaniaethu ar sail eu nam a/neu eu cyflwr meddygol. Mae arferion gwahaniaethol fel agweddau negyddol, amgylcheddau anhygyrch a systemau sefydliadol yn gallu ei gwneud yn anodd ac weithiau’n amhosibl i blant a phobl ifanc anabl fwynhau’r un cyfleoedd â phlant heb anabledd.

Mae Plant yng Nghymru yn gweithio i wneud gwahaniaeth i fywydau plant a phobl ifanc anabl, ac i sicrhau bod eu hawliau a’u hanghenion yn cael eu diwallu.  Mae Plant yng Nghymru yn cefnogi model cymdeithasol o anabledd.  Mae hyn yn golygu ein bod ni’n credu bod pobl anabl yn cael eu hanablu gan gymdeithas oherwydd y ffordd mae cymdeithas wedi ei threfnu.  Mae hyn yn cyferbynnu â’r model meddygol o anabledd sy’n ystyried bod pobl yn cael eu hanablu gan eu namau.  Mae’n hanfodol ein bod ni’n parhau i frwydo i wasanaethau gael eu darparu o safbwynt y model cymdeithasol, gan ganolbwyntio ar gyfranogiad, cyflawniad a gallu ac i ganolbwyntio ar yr hyn mae plentyn yn gallu i wneud yn hytrach na’r hyn mae’n methu â’i wneud.

Mae Plant yng Nghymru wedi bod yn cynnal gwaith penodol sy’n edrych ar anghenion plant a phobl ifanc anabl ers 1999. Mae ein gwaith presennol yn y maes hwn yn cynnwys:

  • Gwaith datblygu polisi ac ymgyrchu ar draws yr ystod oedran
  • Cyd-drefnu’r Grŵp Polisi Plant Anabl
  • Gwaith gyda gweithwyr proffesiynol i amlygu a rhannu arfer da
  • Cyd-drefnu Gyda’n Gilydd dros Hawliau, rhwydwaith o bobl anabl ifanc
  • Cefnogi Datblygiad Cefnogi Cynnar yng Nghymru i blant dan 5 oed
  • Darparu cyfres o gyrsiau hyfforddiant mewn perthynas â materion anabledd
  • Trefnu digwyddiadau gwybodaeth anabledd ar amrediad o bynciau anabledd penodol

I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw rai o’r materion hyn cysylltwch â: Catherine Lewis, Swyddog Datblygu (Plant Anabl), ffôn: 029 20342434, e-bost: catherine.lewis@childreninwales.org.uk.

Newyddion

Newyddion

Datganiad i’r Wasg

Datganiad i’r Wasg

Polisi

Polisi

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Adnoddau

Adnoddau