A A English | Cymraeg

Loading Events
  • This event has passed.

Diogelu Plant a Phobl Ifanc – Hyfforddiant rhithwir 3 awrStart:
10.06.20 10:00 yb
End:
10.06.20 1:00 yp

Venue:
Caerdydd

Organiser:
Plant yng Nghymru

Price:
*: £50.00 – £85.00


Book Now

Gan fod y canllawiau’n nodi y “dylai cyflogeion ar ffyrlo gael eu hannog i ddilyn hyfforddiant”, gallai hwn fod yn gyfnod delfrydol i sicrhau bod tystysgrifau diogelu eich staff chi wedi’u diweddaru.

Adborth

“Cyflwynydd – yn ennyn diddordeb yn hawdd; rwy wedi bod ar sawl cwrs tebyg – dyma’r gorau o bell ffordd!”

Cwrs hanner diwrnod

Cwrs hanner diwrnod ar-lein a fydd yn gwbl ryngweithiol ac yn cael ei gyflwyno gan hyfforddwr arbenigol i nifer cyfyngedig o bobl mewn ‘amser Go iawn’.

Mae’r cwrs wedi’i fwriadu ar gyfer unrhyw un sy’n gweithio’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol gyda phlant a phobl ifanc mewn ystod Eang o leoliadau cymunedol a gweithleoedd. Diben yr hyfforddiant yw rhoi hyder a gwybodaeth hanfodol i’r cyfranogwyr ynghylch sut mae diogelu’r

plant a’r bobl ifanc yn eu hamgylchedd. Bydd llawer o sefydliadau wedi gorfod rhoi rhai o’u gweithwyr ar ffyrlo o dan gynllun cjrs y Llywodraeth.

Yng nghanllawiau Llywodraeth Cymru ar y gwasanaethau plant, a gyhoeddwyd Yr wythnos hon gan

Https://gov.wales/childrens-social-services-during-covid-19-pandemic-guidance

Mae’n dweud ‘bydd penderfyniadau a wneir mewn un asiantaeth yn cael Effaith ar y trefniadau ar draws asiantaethau ac mae’r achos dros Weithio rhwng asiantaethau yn gryfach nag erioed er mwyn osgoi dyblygu a Chau’r bylchau. Mae cofnodi a darparu tystiolaeth ynghylch sut a pham mae penderfyniadau wedi cael eu gwneud yn dal yn un o gyfrifoldebau allweddol yr awdurdod lleol’.

O ganlyniad i’r hyfforddiant bydd y cyfranogwyr yn:

  • Dysgu am y prif ddeddfwriaeth, canllawiau, polisïau a gweithdrefnau ar gyfer diogelu lles plant a phobl ifanc, gan gynnwys e-ddiogelwch
  • Deall rolau’r gwahanol asiantaethau sy’n ymwneud â diogelu lles plant a phobl ifanc
  • Deall yr arferion gwaith diogel sy’n hanfodol er mwyn cadw plant, pobl ifanc ac ymarferwyr yn ddiogel mewn lleoliad gwaith
  • Adnabod nodweddion gwahanol fathau o gam-drin plant a sut mae sylwi arnynt yn ymarferol
  • Gwybod sut mae ymateb yn effeithiol i dystiolaeth neu bryderon bod plentyn neu berson ifanc wedi dioddef cam-drin neu esgeuluso
  • Gallu disgrifio egwyddorion a ffiniau cyfrinachedd, a phryd dylid rhannu gwybodaeth

Mae’r cwrs hwn yn cael ei gynnig fel hyfforddiant mewnol hefyd, am mwy o wybodaeth cysylltwch â training@childreninwales.org.uk

Sicrhewch fod gennych rif archeb brynu wrth law wrth wneud eich archeb. Dylech ei gael gan eich adran gyllid.

Click here to become a member of Children in Wales and receive preferential rates

Mae’r digwyddiad hwn yn llawn erbyn hyn, ond os hoffech gael eich cynnwys ar y rhestr wrth gefn, llenwch y ffurflen a ganlyn:

CANCELLATIONS:
Cancellations can only be accepted in writing. Cancellations received three weeks before the date of the event will be refunded in full, less a £10 administration fee. No refunds can be made after this date, although substitutions can be made. Children in Wales reserves the right to alter event programmes at any time.

Hoffech chi dderbyn manylion am ein digwyddiadau a chyrsiau hyfforddi sydd i ddod? Os ie, cliciwch yma.