A A English | Cymraeg

Staff

Uwch Dîm Arweinyddiaeth

Owen Evans

Prif Weithredwr

Mae Owen yn gyfrifol am arweinyddiaeth strategol y corff, a cynrychioli’r sector plant yng Nghymru ar amrywiaeth o fforymau yng Nghymru, y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol.

Cliciwch yma i anfon e-bost atom

Sean O'Neill

Cyfarwyddwr Polisi

Mae Sean yn gyfrifol am reoli a chydlynu gwaith Plant yng Nghymru mewn meysydd polisi penodol fel tlodi plant, hawliau plant, diogelu, plant sy’n derbyn gofal, eiriolaeth a materion cysylltiedig â ffoaduriaid, ceiswyr lloches a theuluoedd mudol.

Mae Sean hefyd yn gyfrifol am Cymru Ifanc, ein menter cyfranogiad.

Cliciwch yma i anfon e-bost atom

Development Staff

Anna Westall

Swyddog Polisi

Anna sy’n gyfrifol am waith datblygu ym maes cymorth i deuluoedd, blynyddoedd cynnar a gofal plant a hawliau plant.

Cliciwch yma i anfon e-bost atom

Karen McFarlane

Swyddog Polisi

Mae Karen yn gyfrifol am waith o amgylch plant dan anfantais, gan gynnwys plant sy’n byw mewn tlodi a phlant anabl.

Cliciwch yma i anfon e-bost atom

Mandy Davies

Swyddog Datblygu, Cyfranogiad

Mae Mandy yn gyfrifol am ddatblygu a gweithredu gwaith polisi ac addysgu’r cyhoedd Plant yng Nghymru.  Mae hyn yn cynnwys Cymru Ifanc – Young Wales, trwy waith uniongyrchol gydag amrywiaeth eang o blant a phobl ifanc a’r ymarferwyr a’r sefydliadau sy’n eu cefnogi.

Cliciwch yma i anfon e-bost atom

Chris Richards

Swyddog Datblygu, Cyfranogiad

Mae Chris yn gyfrifol am ddatblygu a gweithredu gwaith polisi ac addysgu’r cyhoedd Plant yng Nghymru.  Mae hyn yn cynnwys Cymru Ifanc – Young Wales, trwy waith uniongyrchol gydag amrywiaeth eang o blant a phobl ifanc a’r ymarferwyr a’r sefydliadau sy’n eu cefnogi.

Cliciwch yma i anfon e-bost atom

Tegan Waites

Swyddog Datblygu, Cyfranogiad

Mae Tegan yn gyfrifol am ddatblygu a gweithredu gwaith polisi ac addysgu’r cyhoedd Plant yng Nghymru.  Mae hyn yn cynnwys Cymru Ifanc – Young Wales, trwy waith uniongyrchol gydag amrywiaeth eang o blant a phobl ifanc a’r ymarferwyr a’r sefydliadau sy’n eu cefnogi.

Cliciwch yma i anfon e-bost atom

Gareth Hicks

Swyddog Datblygu, Cyfranogiad

Mae Gareth yn gyfrifol am ddatblygu a gweithredu gwaith polisi ac addysgu’r cyhoedd Plant yng Nghymru.  Mae hyn yn cynnwys Cymru Ifanc – Young Wales, trwy waith uniongyrchol gydag amrywiaeth eang o blant a phobl ifanc a’r ymarferwyr a’r sefydliadau sy’n eu cefnogi.

Cliciwch yma i anfon e-bost atom

Nigel Oanea-Cram

Swyddog Datblygu, Bobl Ifanc sy'n Gadael Gofal

Mae Nigel yn cyflawni’r prosiect Paratoi mewn tri ardal awdurdod lleol yng Nghymru – Ynys Môn, Sir Gaerfyrddin a RhCT, i bobl ifanc sy’n gadael gofal.

Cliciwch yma i anfon e-bost atom

Louise O'Neill

Cydlynydd Aelodaeth a Marchnata

Louise sy’n gyfrifol am gefnogi aelodau Plant yng Nghymru, wrth sicrhau eu bod nhw’n derbyn ystod o fuddion.  Mae hefyd yn helpu trefnu cynadleddau a digwyddiadau.

Cliciwch yma i anfon e-bost atom

Tîm hyfforddi

Claire Sharp

Uwch Swyddog Hyfforddiant

Mae Claire yn goruchwylio rhaglen hyfforddiant a Plant yng Nghymru a hyfforddiant sy’n cael ei gomisiynu, yn ogystal â gwaith y Swyddogion Hyfforddi. Mae gan Claire arbenigedd penodol mewn hyfforddi am amddiffyn plant a materion diogelu a hawliau plant.

Cliciwch yma i anfon e-bost atom

Mike Mainwaring

Swyddog Hyfforddiant

Mae Mike yn un o ddau swyddog hyfforddi Plant yng Nghymru, sy’n gyfrifol ar y cyd am ddatblygu a darparu rhaglen hyfforddiant Plant yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys darparu hyfforddiant wedi’i gomisiynu ac agored, a datblygu cyrsiau pwrpasol.

Cliciwch yma i anfon e-bost atom

Gwybodaeth

Sarah James

Swyddog Cyfathrebu

Mae Sarah yn gyfrifol am wasanaethau gwybodaeth a chyfathrebu Plant yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys ymchwilio polisi, rheoli gwefan Plant yng Nghymru, cynhyrchu amrediad o ddeunyddiau ar gyfer aelodau a golygu cylchgrawn Plant yng Nghymru.

Cliciwch yma i anfon e-bost atom

Alice Bailey

Cymhorthydd Gwybodaeth Polisi

Mae Alice yn gyfrifol am gynhyrchu ystod o wybodaeth ar gyfer Plant yng Nghymru, ar gyfer y wefan a thrwy waith briffio electronig. Hi hefyd yw’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer ymholiadau cyffredinol yn y sefydliad.

Cliciwch yma i anfon e-bost atom

Mecanwaith Adolygu Annibynnol Cymru

Jenny McMillan

Rheolwr Contract IRM

Mae Jenny yn gyfrifol am gydgordio gwaith sy’n gysylltiedig ag IRM Cymru. Mae hyn yn cynnwys cysylltu ag ymgeiswyr, staff asiantaeth, aelodau o’r panel a chynghorwyr.

Cliciwch yma i anfon e-bost atom

Fiona Probert

Gweinyddwr IRM

Mae Fiona yn gyfrifol am bob agwedd o waith gweinyddu IRM Cymru. Mae hyn yn cynnwys y Paneli Adolygu, Dyddiau Datblygu a Sesiynau Briffio.

Cliciwch yma i anfon e-bost atom

Tîm Chyllid

Cathy Groves

Rheolwr Cyllid a Chyfleusterau

Cathy sy’n gyfrifol am reoli cyllideb a materion ariannol Plant yng Nghymru. Mae hi hefyd yn gyfrifol am sicrhau bod swyddfeydd a chyfarpar yr elusen yn cael eu cynnal a’u cadw.

Cliciwch yma i anfon e-bost atom

Adam Howells

Swyddog Cyllid

Mae Adam yn gyfrifol am weinyddiaeth cyllid Plant yng Nghymru o ddydd i ddydd. Mae hefyd yn darparu cefnogaeth TG i’r corff.

Cliciwch yma i anfon e-bost atom

Tîm Gweinyddu

Caroline Taylor

Rheolwr Gweinyddiaeth

Mae Caroline, sy’n gweithio yng Nghaerdydd, yn gyfrifol am reoli agweddau gweinyddol y corff. Mae hyn yn cynnwys adnoddau dynol a llywodraethiant.

Cliciwch yma i anfon e-bost atom

Kelly Mason

Cynorthwy-ydd Gweinyddol a Gweinyddwr Hyfforddiant

Mae Kelly yn aelod o’r Tîm Gweinyddol yng Nghaerdydd. Mae ei gwaith hi’n canolbwyntio ar weinydd cyrsiau hyfforddi, cynadleddau a digwyddiadau Plant yng Nghymru.

Cliciwch yma i anfon e-bost atom

Louis Baverstock

Cynorthwy-ydd Gweinyddol

Mae Louis yn aelod o’r Tîm Gweinyddol yng Nghaerdydd. Mae ei waith yn canolbwyntio ar weinydd cynadleddau a digwyddiadau Plant yng Nghymru.

Cliciwch yma i anfon e-bost atom