A A English | Cymraeg

Staff

Tîm Rheoli

Owen Evans

Prif Weithredwr

Mae Owen yn gyfrifol am arweinyddiaeth strategol y corff, a cynrychioli’r sector plant yng Nghymru ar amrywiaeth o fforymau yng Nghymru, y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol.

Cliciwch yma i anfon e-bost atom

Lynne Hill

Cyfarwyddwr Polisi

Mae Lynne yn gyfrifol am waith ym meysydd cymorth teuluol a rhianta, y blynyddoedd cynnar, anabledd a gofalwyr ifanc, cyfranogiad plant a phobl ifanc, a chefnogi’r Rhwydwaith Gwybodaeth i Deuluoedd yn ogystal â goruchwylio gwasanaethau gwybodaeth Plant yng Nghymru.

Cliciwch yma i anfon e-bost atom

Sean O'Neill

Cyfarwyddwr Polisi

Mae Sean yn un o ddau Gyfarwyddwr Polisi yn Plant yng Nghymru sy’n gyfrifol am reoli a chydlynu gwaith Plant yng Nghymru mewn meysydd polisi penodol. Sean sy’n gyfrifol am waith ym meysydd tlodi plant, hawliau plant, diogelu, plant sy’n derbyn gofal, eiriolaeth a materion cysylltiedig â ffoaduriaid, ceiswyr lloches a theuluoedd mudol.

Cliciwch yma i anfon e-bost atom

Development Staff

Cath Lewis

Swyddog Datblygu, Anabledd

Cath sy’n gyfrifol am ddatblygu gwaith Plant yng Nghymru ym maes plant anabl. Hi hefyd sy’n gyfrifol am gydlynu fforymau yng nghyswllt y tîm o gwmpas y teulu, ac eiriolaeth.

Cliciwch yma i anfon e-bost atom

Anna Westall

Swyddog Datblygu, Cymorth i Deuluoedd a’r Blynyddoedd Cynnar

Anna sy’n gyfrifol am waith datblygu ym maes cymorth i deuluoedd, blynyddoedd cynnar a gofal plant.

Cliciwch yma i anfon e-bost atom

Mandy Davies

Swyddog Datblygu, Cyfranogiad

Mae Mandy yn gyfrifol am ddatblygu a gweithredu gwaith polisi ac addysgu’r cyhoedd Plant yng Nghymru.  Mae hyn yn cynnwys Cymru Ifanc – Young Wales, trwy waith uniongyrchol gydag amrywiaeth eang o blant a phobl ifanc a’r ymarferwyr a’r sefydliadau sy’n eu cefnogi.

Cliciwch yma i anfon e-bost atom

Chris Richards

Swyddog Datblygu, Cyfranogiad

Mae Chris yn gyfrifol am ddatblygu a gweithredu gwaith polisi ac addysgu’r cyhoedd Plant yng Nghymru.  Mae hyn yn cynnwys Cymru Ifanc – Young Wales, trwy waith uniongyrchol gydag amrywiaeth eang o blant a phobl ifanc a’r ymarferwyr a’r sefydliadau sy’n eu cefnogi.

Cliciwch yma i anfon e-bost atom

Tegan Waites

Swyddog Datblygu, Cyfranogiad

Mae Tegan yn gyfrifol am ddatblygu a gweithredu gwaith polisi ac addysgu’r cyhoedd Plant yng Nghymru.  Mae hyn yn cynnwys Cymru Ifanc – Young Wales, trwy waith uniongyrchol gydag amrywiaeth eang o blant a phobl ifanc a’r ymarferwyr a’r sefydliadau sy’n eu cefnogi.

Cliciwch yma i anfon e-bost atom

Gareth Hicks

Swyddog Datblygu, Cyfranogiad

Mae Gareth yn gyfrifol am ddatblygu a gweithredu gwaith polisi ac addysgu’r cyhoedd Plant yng Nghymru.  Mae hyn yn cynnwys Cymru Ifanc – Young Wales, trwy waith uniongyrchol gydag amrywiaeth eang o blant a phobl ifanc a’r ymarferwyr a’r sefydliadau sy’n eu cefnogi.

Cliciwch yma i anfon e-bost atom

Deborah Smith

Swyddog Datblygu, Gofal gan Berthynas

Mae Deborah yn gyfrifol am ddatblygu grwpiau lleol a rhanbarthol gofal gan berthynas ledled Cymru ac am ddarparu cefnogaeth drwy wybodaeth a hyfforddiant.

Cliciwch yma i anfon e-bost atom

Nigel Oanea-Cram

Swyddog Datblygu, Bobl Ifanc sy'n Gadael Gofal

Mae Nigel yn cyflawni’r prosiect Paratoi mewn tri ardal awdurdod lleol yng Nghymru – Ynys Môn, Sir Gaerfyrddin a RhCT, i bobl ifanc sy’n gadael gofal.

Cliciwch yma i anfon e-bost atom

Emma Sullivan

Swyddog Datblygu, Iechyd a Lles Plant sy’n Derbyn Gofal

Mae Emma yn gyfrifol am ddatblygu partneriaethau â gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio ar draws meysydd iechyd, gofal cymdeithasol a’r trydydd sector i nodi a hybu arfer da effeithiol wrth gefnogi plant sy’n derbyn gofal.

Cliciwch yma i anfon e-bost atom

Louise O'Neill

Cydlynydd Aelodaeth a Marchnata

Louise sy’n gyfrifol am gefnogi aelodau Plant yng Nghymru, wrth sicrhau bod yr aelodau cyfredol yn derbyn ystod o fuddion.  Mae hefyd yn helpu trefnu cynadleddau a digwyddiadau.

Cliciwch yma i anfon e-bost atom

Karen McFarlane

Swyddog Datblygu

Mae Karen yn gweithio gyda chydweithwyr i lunio cynlluniau cynadleddau a digwyddiadau Plant yng Nghymru.  Hefyd mae’n trefnu’r holl drefniadau ac yn rheoli cyllidebau.

Cliciwch yma i anfon e-bost atom

Tîm hyfforddi

Claire Sharp

Uwch Swyddog Hyfforddiant

Mae Claire yn goruchwylio rhaglen hyfforddiant a Plant yng Nghymru a hyfforddiant sy’n cael ei gomisiynu, yn ogystal â gwaith y Swyddogion Hyfforddi. Mae gan Claire arbenigedd penodol mewn hyfforddi am amddiffyn plant a materion diogelu a hawliau plant.

Cliciwch yma i anfon e-bost atom

Cheryl Martin

Swyddog Hyfforddiant a Swyddog Datblygu, Tlodi Plant

Mae Cheryl yn un o ddau swyddog hyfforddi Plant yng Nghymru, sy’n gyfrifol ar y cyd am ddatblygu a darparu rhaglen hyfforddiant Plant yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys darparu hyfforddiant wedi’i gomisiynu ac agored, a datblygu cyrsiau pwrpasol.

Mae Cheryl hefyd yn gyfrifol am waith Plant yng Nghymru or rhan tlodi plant.

Cliciwch yma i anfon e-bost atom

Mike Mainwaring

Swyddog Hyfforddiant

Mae Mike yn un o ddau swyddog hyfforddi Plant yng Nghymru, sy’n gyfrifol ar y cyd am ddatblygu a darparu rhaglen hyfforddiant Plant yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys darparu hyfforddiant wedi’i gomisiynu ac agored, a datblygu cyrsiau pwrpasol.

Cliciwch yma i anfon e-bost atom

Gwybodaeth

Sarah James

Swyddog Cyfathrebu

Mae Sarah yn gyfrifol am wasanaethau gwybodaeth a chyfathrebu Plant yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys ymchwilio polisi, rheoli gwefan Plant yng Nghymru, cynhyrchu amrediad o ddeunyddiau ar gyfer aelodau a golygu cylchgrawn Plant yng Nghymru.

Cliciwch yma i anfon e-bost atom

Alice Bailey

Cymhorthydd Gwybodaeth Polisi

Mae Alice yn gyfrifol am gynhyrchu ystod o wybodaeth ar gyfer Plant yng Nghymru, ar gyfer y wefan a thrwy waith briffio electronig. Hi hefyd yw’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer ymholiadau cyffredinol yn y sefydliad.

Cliciwch yma i anfon e-bost atom

Mecanwaith Adolygu Annibynnol Cymru

Jenny McMillan

Rheolwr Contract IRM

Mae Jenny yn gyfrifol am gydgordio gwaith sy’n gysylltiedig ag IRM Cymru. Mae hyn yn cynnwys cysylltu ag ymgeiswyr, staff asiantaeth, aelodau o’r panel a chynghorwyr.

Cliciwch yma i anfon e-bost atom

Fiona Probert

Gweinyddwr IRM

Mae Fiona yn gyfrifol am bob agwedd o waith gweinyddu IRM Cymru. Mae hyn yn cynnwys y Paneli Adolygu, Dyddiau Datblygu a Sesiynau Briffio.

Cliciwch yma i anfon e-bost atom

Tîm Chyllid

Cathy Groves

Rheolwr Cyllid a Chyfleusterau

Cathy sy’n gyfrifol am reoli cyllideb a materion ariannol Plant yng Nghymru. Mae hi hefyd yn gyfrifol am sicrhau bod swyddfeydd a chyfarpar yr elusen yn cael eu cynnal a’u cadw.

Cliciwch yma i anfon e-bost atom

Adam Howells

Cynorthwy-ydd Cyllid

Mae Adam yn gyfrifol am weinyddiaeth cyllid Plant yng Nghymru o ddydd i ddydd. Mae hefyd yn darparu cefnogaeth TG i’r corff.

Cliciwch yma i anfon e-bost atom

Tîm Gweinyddu

Caroline Taylor

Rheolwr Gweinyddiaeth

Mae Caroline, sy’n gweithio yng Nghaerdydd, yn gyfrifol am reoli agweddau gweinyddol y corff. Mae hyn yn cynnwys adnoddau dynol a llywodraethiant.

Cliciwch yma i anfon e-bost atom

Lian Williams

Gweinyddydd

Mae Lian, sy’n gweithio yng Nghaerdydd, yn gyfrifol am reoli gweinyddiaeth cynadleddau a digwyddiadau’r corff, ei rwydweithiau a’i fforymau.

Cliciwch yma i anfon e-bost atom

Kelly Mason

Cynorthwy-ydd Gweinyddol

Mae Kelly yn aelod o’r Tîm Gweinyddol yng Nghaerdydd. Mae ei gwaith hi’n canolbwyntio ar weinydd cynadleddau a digwyddiadau Plant yng Nghymru.

Cliciwch yma i anfon e-bost atom

Julie Reid

Cynorthwy-ydd Gweinyddol

Mae Julie yn aelod o’r Tîm Gweinyddol yng Nghaerdydd. Mae hi’n cyflawni amrywiaeth o ddyletswyddau, gan gynnwys gweinyddu’r rhaglen hyfforddiant a gomisiynwyd.

Cliciwch yma i anfon e-bost atom

Louis Baverstock

Cynorthwy-ydd Gweinyddol

Mae Louis yn aelod o’r Tîm Gweinyddol yng Nghaerdydd. Mae ei waith yn canolbwyntio ar weinydd cynadleddau a digwyddiadau Plant yng Nghymru.

Cliciwch yma i anfon e-bost atom