A A English | Cymraeg

Bwrdd Ymddiriedolwyr

Fe reolir Plant yng Nghymru gan Fwrdd Ymddiriedolwyr o hyd at 12 o aelodau. Y mae Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yn ymdrin â chyllid a threfn lywodraethol y sefydliad. Mae’r aelodau yn gwasanaethu am ddau dymor o dair blynedd ar y mwyaf, a chânt eu hethol yn flynyddol yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.

Dr David Williams

Cadeirydd

Wedi fy ngeni a’m magu yng Nghaerdydd, mynychais Ysgol Feddygol Prifysgol Southampton, yna hyfforddi mewn Seiciatreg Plant yn Ne Cymru. Fe’m penodwyd yn Ymgynghorydd mewn Seiciatreg Plant ar gyfer Cwm Rhymni ym 1998, gan ddod yn Gyfarwyddwr Clinigol CAMHS ar gyfer Gwent yn 2001.

Ar hyd o bryd, rwy’n Gyfarwyddwr Rhanbarthol Teuluoedd a Therapïau yng Ngwent. Mae hyn yn ymgorffori holl wasanaethau plant cymunedol a chleifion preswyl. Mae fy ngwaith clinigol gyda thîm iechyd meddwl arbenigol Gwent i blant gydag anableddau dysgu a phlant yn y system cyfiawnder ieuenctid.

Fe wnes i gwblhau ymchwil ar ddiddyfnu alcohol ac yna arwain prosiect ymchwil wedi’i ariannu: dilyniant 30 mlynedd o oroeswyr trychineb Aberfan.

Roeddwn yn gyfarwyddwr Rhaglen Hyfforddiant ar gyfer seiciatreg plant yng Nghymru (2004-2009) ac ar hyn o bryd yn ymgynghorydd proffesiynol ar Iechyd Meddwl Plant i Lywodraeth Cymru.

Fe ddatblygwyd cysylltiadau gen i gyda gwasanaethau plant, gwasanaethau addysg, gwasanaethau iechyd meddwl oedolion, asiantaethau gofal sylfaenol a gwirfoddol. Yn genedlaethol, fe ddatblygais fforymau er mwyn sicrhau ymwneud a chyfranogiad defnyddwyr gwasanaethau mewn partneriaeth â’r rhai hynny sy’n cyflenwi’r gwasanaethau hyn. Rwyf wedi f’ymrwymo i well cyfathrebu a gwaith aml-asiantaeth er mwyn cyfarfod ag anghenion pobl ifanc, yn enwedig y rhai sy fwyaf dan anfantais.

Oddi allan i ‘ngwaith, rwy’n mwynhau amser gyda ‘nheulu, a chwaraeon (yn gwylio mwy bellach yn anffodus).

Suman Bhogal (Trysorydd)

Mae Suman Bhogal yn gyfrifydd siartredig llawn ac mae’n aelod o CIMA (Sefydliad Siartredig y Cyfrifwyr Rheoli).  Symudodd o Sydney i Gaerdydd gyda’i theulu bum mlynedd yn ôl ac ers 2015 mae wedi bod yn gweithio yn Barnardo’s fel Rheolwr Busnes Cyllid.

Bu Suman yn byw yn Sydney am chwe blynedd a gweithiodd i Rwydwaith Teledu fel Rheolwr Cyllid Masnachol. Cyn hynny, bu’n byw yn Llundain yn gweithio yn y diwydiant hysbysebu fel Cyfrifydd Rheoli.  Nododd Suman ei bod wrth ei bodd gyda rhifau a’i bod yn teimlo fwyaf cyfforddus yn eu dadansoddi !  Y tu allan i’r gwaith mae hi’n fam brysur i dri o blant ifanc.

Cherrie Bija

Mae gen i brofiad proffesiynol fel Prif Weithredwr, Aelod o’r Bwrdd a Chyfarwyddwr ar gyrff sector gwirfoddol yng Nghymru.

Rwy’n credu’n angerddol mewn sicrhau bod plant yn cael cyfleoedd i gyflawni eu dymuniad o ran pwy a beth maen nhw am fod, ac mae’r gwaith rwy’n ei arwain yn fy sefydliad “Ffydd mewn Teuluoedd” (Faith in Families) yn sicrhau bod plant yn cael hawl sylfaenol dysgu, chwerthin a chyfeillgarwch wrth fyw gyda heriau tlodi a phrofiadau niweidiol yn ystod plentyndod.

Mae fy awch a’m hymroddiad i gefnogi plant wedi deillio o fod yn fam i 3 mab, y mae un ohonynt yn Awtistig. Dywedwyd wrtho na fyddai byth yn cyflawni dim byd academaidd mewn bywyd, felly synnen i ddim bod Cymru gyfan wedi fy nghlywed yn gweiddi’n llawen ar y diwrnod pan gerddodd ar draws y llwyfan i gasglu ei Radd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf.

Rwy’n credu’n bendant na ddylen ni farnu ynghylch galluoedd pobl, eu hanableddau, eu hamgylchiadau, eu sgôr ACE, eu lliw, eu rhyw, eu hoed na’u crefydd, ac mai rhan o gyfrifoldeb y sector gwirfoddol yw eiriol dros degwch a chydraddoldeb.

Rwyf wedi ymfalchïo yn y cyfle i fod yn rhan o Plant yng Nghymru trwy’r Cyngor Polisi, ac yn awr fel aelod cyfetholedig o’r bwrdd, ac fe hoffwn barhau i gefnogi eu gwaith hollbwysig yng Nghymru.

Ann Shabbaz

Mae gan Ann Shabbaz wybodaeth eang am weithio yn y sectorau Statudol, Gwirfoddol a Phreifat. Bu gan Ann swyddi uwch ym maes Gwasanaethau Plant ers dros bum mlynedd ar hugain, yn sicrhau bod portffolio cymysg o wasanaethau’n cael eu cyflwyno i Bobl Ifanc, yn enwedig y rhai sy’n rhan o’r system ofal. Mae’r gwasanaethau hyn wedi cynnwys; Diogelu, Maethu a Mabwysiadu, Gwasanaethau Anabledd, Rhai sy’n Gadael Gofal a’r Digartref.

Mae gan Ann hanes o weithio gydag grwpiau sydd ar y cyrion, ac mae ganddi ymdeimlad cryf o gyfiawnder cymdeithasol. Yn strategol mae hi bob amser wedi ceisio cynyddu ymwybyddiaeth o faterion anodd, a cheisio creu partneriaethau sy’n gallu ymdrin â rhai o’r anawsterau a nodwyd, gan sicrhau bod anghenion a safbwyntiau’r rhai yr effeithir arnynt yn ganolog i’r ateb.

Mae Ann yn gallu gweithio ar draws gwahanol grwpiau oedran, ac mae ganddi’r sgiliau a’r wybodaeth i ddod â nhw at ei gilydd, gan arwain cyfarfodydd, gweithgareddau ymchwil, a gwaith datblygu. Mae ganddi brofiad o reoli cyllidebau, ar draws ffiniau sefydliadol a diwylliannol, gan gynnwys Iechyd ac Addysg. Mae wedi cael profiad o weithio ar draws sawl Awdurdod, ac wedi cyflawni swyddi ar lefel Cymru Gyfan.

Ar hyn o bryd hi yw Cyfarwyddwr Gwasanaethau Plant cwmni preifat sy’n cynnig gofal preswyl i Blant a Phobl Ifanc, a hi sy’n gyrru ymdrechion y cwmni i ddatblygu’n Ganolfan Ragoriaeth yng Nghymru ar gyfer cyflwyno’r gwasanaethau hyn. Mae’r cartref wedi cael ei arolygu am y tro cyntaf, ac mae’n bwysig ei fod yn ardderchog ym marn y plant a’u rhieni. Er mai sefydliad newydd ydyw, rydym yn awyddus i archwilio a datblygu partneriaethau newydd o fewn y sector preifat, er mwyn codi safonau ym maes Gofal Preswyl a chydweithio a rhannu swyddogaethau allweddol Hyfforddiant, gan sicrhau Cydraddoldeb ac Amrywiaeth. Mae Ann hefyd yn aelod profiadol o’r system Gwynion Annibynnol i Blant a’u Teuluoedd ar ran Llywodraeth Cymru.

 

Jenny Williams

Mae Jenny yn byw ac yn gweithio yng Ngogledd Cymru, ac mae ei gyrfa ym maes gofal cymdeithasol yn rhychwantu bron 20 mlynedd. Dechreuodd Jenny ei gyrfa yn y sector gofal, yn gweithio mewn cartrefi gofal Plant ac Oedolion. Cymhwysodd Jenny fel Gweithiwr Cymdeithasol yn 1998, a bu’n canolbwyntio ar wasanaethau Plant, gan ymgymryd ag amrywiaeth o rolau, a symud ymlaen i swyddi rheoli, yn arbenigo’n bennaf mewn Mabwysiadu a Phlant sy’n Derbyn Gofal. Bu Jenny’n Bennaeth ar y Gwasanaethau Plant yng Nghonwy, ac yn 2012 fe’i penodwyd yn Gyfarwyddwr ar y Gwasanaethau Cymdeithasol, ac ychwanegu Gwasanaethau Addysg at hynny ym mis Medi 2014 pan ddaeth yn Gyfarwyddwr Strategol ar Wasanaethau Addysg a Gofal Cymdeithasol. Mewn cyd-destun cenedlaethol mae Jenny wedi bod yn gadeirydd ar Grŵp Polisi Diogelu cenedlaethol ADSSC, ac mae wedi rhoi tystiolaeth i’r Pwyllgor Gofal Cymdeithasol a Iechyd yn benodol ar elfennau diogelu’r Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant. Bu Jenny yn cynrychioli Gwasanaethau Cymdeithasol Gogledd Cymru ar Grŵp Cydlynu Strategol Operation Pallial, yr ymchwiliad i achosion hanesyddol o gam-drin mewn Cartrefi Gofal yng Ngogledd Cymru, a hi yw cadeirydd presennol Bwrdd Diogelu Plant Gogledd Cymru.

Bu Jenny’n Llywydd ar Gymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol 2018/19 a mwynhaodd y fraint honno’n fawr. Yn ddiweddar, mae wedi ymuno â bwrdd ymddiriedolwyr Plant yng Nghymru.

Yr Athro David Egan

Mae David Egan yn Athro Emeritws Addysg ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Yn ystod ei yrfa, mae wedi bod yn Athro Polisi Addysg Gymraeg ym Mhrifysgol y Drindod Dewi Sant ble’r oedd yn Gyfarwyddwr Canolfan Cymru er Cydraddoldeb mewn Addysg. Mae hefyd wedi bod yn athro, arweinydd ysgol, pennaeth Adran Addysg Prifysgol, ac yn Arolygwr Cofrestredig i Estyn.  Mae wedi gwasanaethu fel cynghorydd i’r Llywodraeth, gan gynnwys bod yn Gynghorydd Arbennig i Brif Weinidog a Chabinet Llywodraeth Cymru rhwng 2005 a 2007, a bu’n gwasanaethu fel cadeirydd Grŵp Cynghori Arbenigol Llywodraeth Cymru ar Drechu Tlodi, ac ar Fwrdd Partneriaeth y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant Llywodraeth Cymru.

Mae ei bortffolio gwaith presennol yn canolbwyntio’n benodol ar dorri’r cysylltiad rhwng tlodi a chyrhaeddiad addysgol isel ac mae wedi cyhoeddi adroddiadau yn y maes hwn gydag Achub y Plant, Sefydliad Bevan a Sefydliad Joseph Rowntree.

Ar hyn o bryd mae’n aelod o Grŵp Arbenigol Llywodraeth Cymru ar y Cyfnod Sylfaen ac yn Olygydd Cylchgrawn Addysg Cymru.

Jane Newby

Mae gyrfa broffesiynol Jane wedi ymgorffori nifer o rolau a chyfrifoldebau gan weithio gyda phlant, teuluoedd a grwpiau addysgol. Ar ôl dechrau ei gyrfa yn gweithio gyda grwpiau dan anfantais (NEETS), ailhyfforddodd wedyn fel athrawes ac ers hynny wedi gweithio o fewn nifer o ysgolion yng Nghymru. Fel eiriolwr o blaid ‘anghenion arbennig ac ychwanegol’ mae wedi gweithio gyda phlant ag anawsterau gwybyddol ac iaith gwaelodol.

Mae profiad ychwanegol o weithio ym maes addysg bellach ac uwch wedi caniatáu i Jane ddatblygu a chefnogi myfyrwyr ac ymarferwyr sy’n gweithio’n uniongyrchol gyda phlant a phobl ifanc, datblygu cwricwla ac estyn rhwydweithiau proffesiynol ehangach. O fewn ei rôl bresennol fel Pennaeth Ysgol Cysylltiol mae’n cymryd yr arweinyddiaeth strategol dros feysydd pwnc Blynyddoedd Cynnar ac Astudiaethau Therapiwtig. Mae’n sicrhau bod swyddogaethau academaidd, ansawdd a rheoleiddio yn cael eu cynnal ac yn gyfrifol am gynllunio cyllidebol ac ariannol adran fawr.

Mae gan Jane brofiad helaeth o reoli prosiectau, gan hwyluso ac arwain timau drwy drafod y cysyniad cychwynnol i gynllunio, gweithredu a hwyluso.

Sarah Crawley

Penodwyd Sarah i swydd Cyfarwyddwr, Barnardo’s Cymru ym mis Awst 2016 ar ôl gweithio fel Pennaeth Tlodi ac Atal Tlodi, Dinas a Sir Abertawe ers 2013.

 

Addysgwyd Sarah ym Mhrifysgol Loughborough a Phrifysgol Coventry. Mae ganddi gefndir helaeth ym maes gofal cymdeithasol, gwasanaethau ymyrraeth gynnar i deuluoedd a phobl ifanc, adfywio cymunedol, tai ac ailsefydlu troseddwyr, ar ôl gweithio i nifer o awdurdodau lleol yng Nghymru a Lloegr.

 

Dechreuodd gyrfa llywodraeth leol Sarah fel hyfforddai tai ac adfywio i Gyngor Lewisham, cyn symud i Gyngor Dinas Coventry lle bu’n dal nifer o swyddi rheoli yn datblygu gwasanaethau cymdogaethau ar gyfer cymunedau, adsefydlu troseddwyr a gwasanaethau gofal cymdeithasol i oedolion. Symudodd Sarah i Gymru i ymgymryd â rôl unigryw i Gyngor Abertawe yn rhedeg eu holl wasanaethau atal ac ymyrraeth gynnar i blant, pobl ifanc, teuluoedd a chymunedau.

 

Ers dod yn Gyfarwyddwr i Barnardo’s Cymru mae Sarah wedi sefydlu dull mwy cydweithredol, gan ganolbwyntio ar themâu yn strategaeth 10 Mlynedd Barnardos, yn ogystal ag ehangu gwasanaethau ar gyfer plant sydd wedi cael eu heffeithio gan garchariad rhiant a gweithio gyda chyn-filwyr a’u teuluoedd.

Athro Emeritws Patrick Thomas

Patrick Thomas yw Athro Emeritws Plentyndod a Ieuenctid ym Mhrifysgol Canol Lancashire, ac ef hefyd yw sylfaenydd y Ganolfan Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc. Yn flaenorol bu’n ymarferydd, yn rheolwr ac yn ymgynghorydd gwaith cymdeithasol, ac wedi hynny’n addysgwr gwaith cymdeithasol. Prif ddiddordebau ymchwil Patrick yw lles plant, hawliau plant, cyfranogiad plant a phobl ifanc, a damcaniaethau ynghylch plentyndod a’r berthynas rhwng y cenedlaethau. Yn ddiweddar bu’n aelod arweiniol o dîm rhyngwladol mawr oedd yn astudio cyfranogiad pobl ifanc mewn mannau cyhoeddus mewn wyth dinas yn Ewrop (Partispace), a ariannwyd gan raglen Horizon 2020 yr UE, a hefyd yn aelod o dîm oedd yn edrych ar gyfranogiad a llesiant myfyrwyr mewn ysgolion, a ariannwyd gan Gyngor Ymchwil Awstralia. Ar hyn o bryd mae’n rhan o astudiaeth ar ymarfer moesegol ac ystyr diogelwch plant mewn gwahanol gyd-destunau sefydliadol (ysgolion, gofal preswyl a chymorth anabledd), eto wedi’i hariannu gan Gyngor Ymchwil Awstralia.

Ymhlith cyhoeddiadau Patrick mae Children, Family and the State: Decision-Making and Child Participation (Macmillan 2000, Policy Press 2002); Social Work with Young People in Care: Looking after children in theory and practice (Palgrave 2005); Children, Politics and Communication: Participation at the Margins (Policy Press 2009); A Handbook of Children and Young People’s Participation: perspectives from theory and practice (gyda Barry Percy-Smith, Routledge 2010); a Participation, Citizenship and Intergenerational Relations in Children and Young People’s Lives (gyda Joanne Westwood, Cath Larkins, Dan Moxon a Yasmin Perry, Palgrave Macmillan 2014).

Mae Patrick yn byw ar arfordir Gogledd Penfro.

Bethan Webber

Bethan Webber yw Cyfarwyddwr Cymru Home-Start UK, elusen cymorth i deuluoedd sydd, trwy ei haelodau, yn darparu cefnogaeth gan wirfoddolwyr ac yn y gymuned i deuluoedd a phlant. Yn flaenorol, Bethan oedd pennaeth polisi Gofal Plant a Chwarae yn Llywodraeth Cymru.

Mae ei chefndir yn rhychwantu rolau datblygu polisi a chraffu mewn nifer o swyddi uwch-reoli ar draws ystod o gyrff seneddol, gan gynnwys y Swyddfa Gartref, Swyddfa’r Llywodraeth yn y De-orllewin, Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru. Mae gan Bethan brofiad helaeth o ddatblygu strategaeth a pholisi i’r llywodraeth, a dealltwriaeth ardderchog o’r cyd-destun polisi ar lefel y Deyrnas Unedig, llywodraeth ddatganoledig a llywodraeth leol.

Mae Bethan hefyd wedi cyflawni amrywiaeth o brosiectau ymchwil a gwerthuso ar ei liwt ei hun, yn aml gyda ffocws ar y blynyddoedd cynnar. Ymhlith ei phrosiectau diweddar mae ymchwil ar feithrin cadernid cymunedol ar gyfer Gofal Cymdeithasol Cymru, gwerthuso rhaglen gweithlu gofal plant Llywodraeth Cymru, sy’n cael ei hariannu gan yr UE, Cynnydd ar gyfer Llwyddiant, a’r cynnig 30 awr o ofal plant. Mae Bethan hefyd wedi darparu hyfforddiant a datblygiad achos busnes i arweinwyr blynyddoedd cynnar a sector addysg.

Mae Bethan yn Aelod o Banel Addasrwydd i Ymarfer Gofal Cymdeithasol Cymru, yn gyd-Gadeirydd ar Rwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru, ac yn llywodraethwr ysgol.

*Aelod cyfetholedig* Dr Mike Shooter

*Aelod cyfetholedig* Diane Daniel

*Aelod cyfetholedig* Dr. Nia John