A A English | Cymraeg

Dylanwadu ar Bolisi

Un o swyddogaethau allweddol Plant yng Nghymru yw lobïo dros ddatblygu polisi ar bob lefel sy’n cynnal ac yn cefnogi hawliau plant a phobl ifanc, ac sydd wedi’i seilio ar y dystiolaeth orau sydd ar gael. Rydym ni’n cyflawni nifer o swyddogaethau i gefnogi hyn:

Ymgyngoriadau ac Ymchwiliadau

Mae Plant yng Nghymru’n ymateb i ystod eang o ymgyngoriadau ac yn rhoi tystiolaeth i sawl un o bwyllgorau ac ymchwiliadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Er mwyn gwneud hynny, rydym ni’n cadw mewn cysylltiad â’n haelodau, ein fforymau a’n rhwydweithiau, i sicrhau bod ein hymatebion ymgynghori yn tynnu sylw at yr holl faterion sy’n berthnasol i’r rhai sy’n gweithio yn y maes.

Cynrychiolaeth

Mae Plant yng Nghymru’n cael ei gynrychioli ar ystod eang o gyrff a phwyllgorau, ar lefel Cymru, y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol. Mae’r rhain yn cynnwys ystod o fforymau’r Llywodraeth, lle gallwn dynnu sylw at bryderon plant, pobl ifanc a theuluoedd, a’r rhai sy’n gweithio i’w cefnogi.

Fforymau a rhwydweithiau

Mae Plant yng Nghymru’n hwyluso ystod eang o rwydweithiau proffesiynol sy’n dod ag aelodau ynghyd i drafod materion polisi ac ymarfer. Mae’r rhain yn rhan hanfodol o’n gwaith, gan eu bod yn ein helpu i ddeall y materion sy’n destun pryder i amrywiaeth o sefydliadau ar draws y sector plant. Caiff datblygiadau polisi eu trafod yn y rhwydweithiau hyn, ac wedyn gellir cyflwyno pryderon y rhai sy’n gweithio yn y maes i lunwyr polisi. Mae rhai rhwydweithiau, megis Rhwydwaith Dileu Tlodi Plant, a’r Rhwydwaith Gofalwyr Ifanc, yn cael cyfarfodydd rheolaidd gyda Gweinidogion Llywodraeth Cymru.

Ymgyrchoedd

Mae Plant yng Nghymru yn ymwneud â chydlynu sawl ymgyrch benodol ar faterion sy’n destun pryder i’r sector gwirfoddol. Mae’r rhain yn cynnwys ‘Sdim Curo Plant!/Children are Unbeatable! Cymru, sy’n lobïo yng Nghymru i newid y gyfraith, fel bod gan blant yr un amddiffyniad yn erbyn ymosodiad ag oedolion.

Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector

Mae Plant yng Nghymru’n cynrychioli sector gwirfoddol y plant ar Gyngor Partneriaeth y Trydydd Sector. Mae hyn yn golygu cyflwyno barn y rhai sy’n gweithio yn sector gwirfoddol y plant yng nghyfarfodydd Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector, ac mewn cyfarfodydd a drefnir gyda gweinidogion unigol.

Grwpiau Trawsbleidiol

Mae Plant yng Nghymru’n gwasanaethu’r Grŵp Trawsbleidiol ar gyfer Plant yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru, a hefyd y Grŵp Hollbleidiol Seneddol ar gyfer Plant yng Nghymru yn San Steffan. Mae’r grwpiau hyn yn rhoi cyfle i Aelodau Cynulliad ac Aelodau Seneddol Cymru yn eu tro ymgynnull yn rheolaidd gydag arbenigwyr yn y maes i drafod materion sy’n destun pryder i blant, pobl ifanc a theuluoedd yng Nghymru.

Gwybodaeth am Bolisi

Mae Plant yng Nghymru yn monitro datblygiadau polisi sy’n ymwneud â phlant ar lefel Cymru a’r Deyrnas Unedig, ac yn darparu gwybodaeth reolaidd amdanynt trwy adran bolisi’r wefan hon, a thrwy E-friffiadau Polisi, sy’n cael eu hanfon at ein haelodau bob mis. Rydym hefyd yn darparu papurau briffio ynghylch datblygiadau deddfwriaethol, ac yn tynnu sylw at faterion polisi yn ein cylchgrawn chwarterol.