A A English | Cymraeg

Datblygu ymarfer

Mae Plant yng Nghymru yn cefnogi ymarferwyr mewn amrywiaeth o leoliadau plant ledled Cymru trwy gefnogi cyfnewid gwybodaeth ynghylch ymarfer. Rydym ni’n gwneud hyn mewn nifer o ffyrdd:

Fforymau a rhwydweithiau

 Mae Plant yng Nghymru yn hwyluso ystod eang o rwydweithiau proffesiynol sy’n dod â’r aelodau ynghyd i drafod materion polisi ac ymarfer. Mae’r fforymau hyn yn fodd i weithwyr proffesiynol gyfnewid syniadau ynghylch arfer da ac addawol. Mewn rhai achosion mae gweithwyr proffesiynol sy’n cyflawni rolau tebyg mewn gwahanol awdurdodau lleol yn cael cyfle i gwrdd a thrafod sut maen nhw wedi mynd i’r afael â materion cyffredin.

Digwyddiadau

Mae Plant yng Nghymru yn trefnu amrywiaeth eang iawn o gynadleddau, seminarau a gweithdai ar gyfer ymarferwyr sy’n gweithio yn y sector plant yng Nghymru. Mae’r digwyddiadau hyn yn rhoi cyfle i’r cyfranogwyr ddysgu am arfer sy’n cael ei ddefnyddio mewn amrywiaeth o brosiectau, yn ogystal ag ymchwil sy’n gysylltiedig ag arfer effeithiol. Rydym yn arbennig yn cynnal seminarau rheolaidd ar bynciau sy’n gysylltiedig â chymorth i deuluoedd, magu plant ac anabledd.

Hyfforddiant

Mae rhaglen hyfforddi Plant yng Nghymru yn cefnogi arfer ymarferwyr yng nghyswllt ystod eang o faterion. Mae hyfforddiant ar gael trwy’r rhaglen hyfforddi rydym ni’n ei hysbysebu, ond hefyd ar ffurf hyfforddiant mewnol wedi’i gomisiynu. Mae’r materion arfer sy’n derbyn sylw yn ein rhaglen hyfforddi yn cynnwys diogelu, rhoi hawliau plant ar waith, gweithio gyda gwrywod arwyddocaol, gwrthweithio bwlio ac atal damweiniau.

Adnoddau 

Mae Plant yng Nghymru wedi darparu amrywiaeth o adnoddau i helpu gyda datblygu ymarfer. Ymhlith y rhain mae adnoddau ar y we megis gwefan Rhwydwaith Gweithwyr Cyfranogiad Cymru, sy’n darparu gwybodaeth am ystod o enghreifftiau o arfer er mwyn cefnogi ymarferwyr i alluogi plant a phobl ifanc i leisio barn ar benderfyniadau sy’n effeithio arnynt. Rydym hefyd yn cynhyrchu cyhoeddiadau sy’n darparu enghreifftiau o arfer, megis Enghreifftiau o Ymyriadau ar Waith Diogelwch Plant yng Nghymru, ac rydym yn rhoi sylw rheolaidd i enghreifftiau o arfer yn ein cylchgrawn chwarterol.