A A English | Cymraeg

Cyngor Polisi

Sefydlwyd Cyngor Polisi Plant yng Nghymru yn 2005.  Mae’n uno cynrychiolaeth draws-sectorol o bob categori aelodaeth Plant yng Nghymru i nodi ystyriaethau, pryderon a blaenoriaethau sy’n effeithio ar y sector plant, pobl ifanc a theuluoedd.  Gan adrodd i’r Bwrdd Ymddiriedolwyr, mae’r Cyngor Polisi yn cynghori ar bolisïau, blaenoriaethau a rhaglenni gwaith Plant yng Nghymru.

Mae’r Cyngor Polisi yn cynnwys hyd at 21 o gynrychiolwyr sy’n cael eu hethol drwy bleidlais o aelodau Plant yng Nghymru, hyd at 10 cynrychiolydd o gyrff â diddordeb neu gyfrifoldeb penodol mewn perthynas â gwasanaethau i blant, a nifer o arsylwyr.  Mae pob un o aelodau’r Bwrdd Ymddiriedolwyr yn awtomatig yn aelodau’r Cyngor Polisi.

Aelodau’r Cyngor Polisi

Dr David Williams (Cadeirydd)


Corff Cynrychioliadol (a benodir, hyd at 10 aelod)

Association of Chief Police Officers (ACPO)

Association of Directors of Education Wales (ADEW)

Association of Directors for Social Services (ADSS)

Cyd-ffederasiwn y GIG

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Coleg Brenhinol Paediatreg ac Iechyd Plant yng Nghymru (a gynrychiolir gan Dr Nia John)

Welsh Local Government Association (WLGA) (a gynrychiolir gan Catherine Davies a Stewart Blythe)

Cynghorau Gwirfoddol Cymunedol


Aelodau Etholedig

Des Mannion, NSPCC Cymru

Brigitte Gater, Action for Children Gweithredu dros Blant

Uzo Uwobi, Race Council Cymru

Sharon Lovell, NYAS

Mike Greenaway, Chwarae Cymru

Gareth Jenkins, Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Rocio Cifuentes, EYST

Lindsay Watkins, Millbrook Primary School

Sarah Stewart

Suzanne Griffiths, National Adoption Service for Wales


Aelodau’r Bwrdd Ymddiriedolwyr

Yr Athro David Egan

Yr Athro Emeritws Patrick Thomas

Jenny Williams

Jane Newby

Sarah Crawley

Diane Daniel

Cherrie Bija

Bethan Webber

Deborah Jones

Jackie Murphy


Arsylwyr

Y Gronfa Loteri Fawr

Gwasanaeth Cynghori a Chynorthwyo Llys i Blant a Theuluoedd (CAFCASS) Cymru

Comisiynydd Plant Cymru

Llywodraeth Cymru

Y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid

Gofal Cymdeithasol Cymru