A A English | Cymraeg

Amdanom Ni

Plant yng Nghymru yw’r sefydliad ymbarél cenedlaethol ar gyfer sefydliadau gwirfoddol, statudol a phroffesiynol ac unigolion sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluodd yng Nghymru. Ein nod yw hybu buddiannau’r grwpiau hynny a chymryd camau i ddiwallu eu hanghenion.  Er mwyn gwneud hyn rydym yn:

  •  Cyfrannu at wireddu Confensiwn y CU ar Hawliau’r Plentyn yng Nghymru
  • Ymladd dros wasanaethau cynaliadwy o ansawdd a chyfran deg i bob plentyn a pherson ifanc
  • Sicrhau sylw arbennig a thriniaeth ar gyfer plant mewn angen a’r rhai sydd ar y cyrion
  • Sicrhau bod llais gan blant a phobl ifanc

Mae Plant yng Nghymru’n cynnal nifer o weithgareddau er mwyn cyflawni’r nodau hyn. Mae’r rhain yn cynnwys:

  • Trefnu cynadleddau a seminarau
  • Darparu Hyfforddiant
  • Cefnogi a datblygu rhwydweithiau cryf
  • Cynhyrchu a lledaenu gwybodaeth
  • Cynrychioli’r aelodau ac ymgynghori â hwy
  • Ymchwil