A A English | Cymraeg

YMUNWCH Â NI

Manteision Aelodaeth


Gostyngiadau sylweddol i rhaglen amrywiol o ddigwyddiadau a chyrsiau hyfforddi ar-lein Plant yng Nghymru.  Mae pob un o’n digwyddiadau yn aml-ddisgyblaethol gyda’r nod o hyrwyddo ymagweddiad integredig ar gyfer pawb sy’n gweithio yn y trydydd sector a’r sectorau statudol ac annibynnol. Rydym yn lledaenu ymchwil arloesol, trafod materion polisi cyfoes a rhannu arfer gorau

Mynediad at wybodaeth ag e-gyfarwyddiadau hanfodol ar bolisi, ymchwil ac arfer gorau. Gall yr holl staff gofrestru i dderbyn y canlynol:

– E-gyfarwyddiad bob bythefnos i Aelodau Plant yng Nghymru

– Info Flash bob bythefnos gan Eurochild

– Bwletin Gwybodaeth misol Rhwydwaith Dileu Tlodi Plant Cymru

 

Hysbysebu rhad ac am ddim ar gyfer eich holl swyddi gwag a digwyddiadau ar wefan poblogaidd Plant yng Nghymru

Copi o’n cylchgrawn chwarterol.  Anogir aelodau i anfon gwybodaeth i ni am a’u cyflawniadau i’w cynnwys yn ein cylchgrawn

 

Gwella sgiliau a gwella dilyniant gyrfa y rhai sy’n gweithio yn y sector plant, pobl ifanc a theuluoedd drwy ein rhaglenni digwyddiadau a hyfforddiant

Defnyddio ein harbenigedd yn trefnu digwyddiadau.  Mae gan staff Plant yng Nghymru brofiad sylweddol mewn trefnu digwyddiadau, o gynadleddau rhyngwladol ar raddfa fawr i ddigwyddiadau a seminarau llai. Gall cyfraddau aelodau arbennig cael ei drafod ar gyfer y gwasanaeth hwn

Disgownt ar gostau llogi ein hystafell cyfarfod ac offer yng Nghaerdydd

Cysylltu â, rhannu arfer gorau a dysgu o brofiadau ei gilydd – cyfathrebu gyda rhwydwaith aml-asiantaeth o weithwyr proffesiynol drwy ein casgliad sylweddol o fforymau, rhwydweithiau a digwyddiadau

 

Cymryd rhan a chyfrannu i ein ymatebion i ymgynghoriadau

 

Dylanwadu ar bolisi yng Nghymru drwy ymgysylltu â staff Plant yng Nghymru i gynorthwyo eu rôl cynrychiolaeth

Yswiriant wedi’u drefnu’n arbennig ar gyfer grwpiau gwirfoddol a chymunedol o Keegan & Pennykid Cyf

Manteision aelodau i bawb – os yw’ch sefydliad yn aelod o Plant yng Nghymru, gall yr HOLL staff fanteisio ar y buddion uchod. Gwnewch yn siwr eich bod yn dweud wrth eich cydweithwyr amdanom

 


YMUNWCH Â NI

Unrhyw ymholiadau?

Mae Cydlynydd Aelodaeth a Marchnata Plant yng Nghymru ar gael i ateb unrhyw gwestiynau yn ymwneud ag aelodaeth. Gallwch gysylltu â Louise O’Neill drwy ffonio 029 2034 2434 neu drwy ebost: membership@childreninwales.org.uk