A A English | Cymraeg

Rhianta a Chymorth i Deuluoedd

Rhianta a chymorth i deuluoedd: Adroddiad y gynhadledd 2017 Cover

24.11.15

Taflen perthnasoedd iach

Mae Cymru Ifanc yn dod ynghyd gyda Byw Heb Ofn i lunio taflen gyda’r nod o godi ymwybyddiaeth ymhlith pobl ifanc am Berthnasoedd Iach, fel rhan o ymgyrch Byw Heb Ofn Llywodraeth Cymru.


Taflen perthnasoedd iach Cover

20.11.14

Canllaw Gofal gan Berthnasau i Gymru

Bwriad y canllaw hwn, a noddir gan Lywodraeth Cymru, ac a ddatblygwyd gan Plant yng Nghymru, yw cynnig gwybodaeth i ofalwyr sy’n berthnasau. Enw arall ar ofalwyr sy’n berthnasau yw teulu a ffrindiau sy’n ofalwyr. Y nod yw cynnig canllaw cam wrth gam trwy’r broses o ddod yn ofalwr sy’n berthynas, a chyfeirio at y gwasanaethau sy’n gallu cynnig cyngor, cefnogaeth a chymorth.


Canllaw Gofal gan Berthnasau i Gymru Cover

30.10.14

Cynhadledd Wythnos y Rhieni 2014

 

Thema cynhadledd Plant Yng Nghymru oedd cryfhau cyfraniad gwasanaethau cymorth rhianta at ymyriadau cynnar i gynorthwyo teuluoedd. Ystyriodd y cynadleddwyr negeseuon allweddol oddi wrth siaradwyr am ymchwil ymyrraeth gynnar, gan gynnwys prif egwyddorion a chynhwysion rhaglenni rhianta llwyddiannus.


Cynhadledd Wythnos y Rhieni 2014 Cover

07.01.13

Safonau Galwedigaethol ar gyfer Gwaith gyda Rhieni a Dysgu Teulu yng Nghymru

Mae Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol yn ddatganiadau o gymhwysedd y cytunwyd yn genedlaethol arnynt sy’n disgrifio’r hyn y mae gweithiwr effeithiol a chymwys yn ei wneud ac y mae arno angen ei wybod i ddarparu ansawdd yn ei waith.


Safonau Galwedigaethol ar gyfer Gwaith gyda Rhieni a Dysgu Teulu yng Nghymru Cover

18.12.11

Oni bai amdanoch chi Nain….

Dyma adroddiad o arolwg o Neiniau a Theidiau yng Nghymru a gyhoeddwyd gan Plant yng Nghymru yn 2011.  Mae’n ystyried amrediad o faterion mewn perthynas â rôl neiniau a theidiau gan gynnwys gofal plant, cefnogaeth ariannol, effaith chwaliad y teulu a sut mae neiniau a theidiau yn treulio amser gyda’u hwyresau a’u hwyrion.


Oni bai amdanoch chi Nain…. Cover

31.03.11

Help wrth Law

Y mae Plant yng Nghymru wedi ysgrifennu’r llyfryn hwn mewn partneriaeth â Llywodraeth Cynulliad Cymru ac aelodau Ymgyrch ‘Sdim Curo Plant!/Children are Unbeatable! Y bwriad wrth wraidd hyn yw darparu syniadau ar gyfer rhieni plant ifanc ynglˆyn â ffyrdd buddiol o ymdrin ag ymddygiad plant, gan gynnwys dulliau eraill yn lle taro plant.


Help wrth Law Cover

31.03.11

Ymddygiad dros ben llestri mewn plant dan ddeg

Mae’r llyfryn hwn yn rhoi cyngor i rieni sydd â phlant o dan ddeng mlwydd oed.  Mae’n cynnig amrediad o gymorth ymarferol ac yn helpu rhieni i ddeall beth yw ymddygiad normal plant a ble gall fod problemau mwy difrifol.


Ymddygiad dros ben llestri mewn plant dan ddeg Cover