A A English | Cymraeg

Brexit and Hawliau Plant yng Nghymru

12.03.19

Digwyddiad Hawl i Holi am Brexit ar gyfer Pobl Ifanc 2018

Ar 24 Hydref 2018, ymunodd pobl ifanc â Chymru Ifanc yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru i roi eu pryderon a’u cwestiynau am Brexit i banel o arbenigwyr. Gwnaed y ffilm hon i ddangos beth oedd gan bobl ifanc yng Nghymru i’w ddweud!


01.02.19

Safbwyntiau plant a phobl ifanc ar Brexit

Roedd Llywodraeth Cymru yn awyddus i gael gwybod safbwyntiau plant a phobl ifanc ar Brexit a gofynasant i Blant yng Nghymru ddod o hyd i hynny drwy ei gwaith ‘Cymru Ifanc’.

Cyd-gynhyrchwyd y ffilm fer hon gyda phlant a phobl ifanc ar draws Cymru gan ddefnyddio gwybodaeth a gasglwyd mewn amrywiaeth o ffyrdd megis:

  • 39 o weithdai gyda dros 650 o blant a phobl ifanc
  • Twitter
  • Instagram
  • Arolwg ar-lein
  • Mynychwyd digwyddiad Question Time


05.12.18

Safbwyntiau pobl ifanc ar Brexit: Ymgynghoriad gyda phobl ifanc gan Cymru Ifanc

Mae’r adroddiad hwn yn rhoi manylion canfyddiadau gwaith Cymru Ifanc gyda phobl ifanc. Mae Cymru Ifanc, menter cyfranogiad Plant yng Nghymru, wedi bod yn ymgynghori gyda phobl ifanc rhwng Ebrill a Hydref 2018 trwy weithdai, adnoddau ar-lein gan gynnwys arolwg, a digwyddiad Hawl i Holi a gynhaliwyd yn y Senedd.


Safbwyntiau pobl ifanc ar Brexit: Ymgynghoriad gyda phobl ifanc gan Cymru Ifanc Cover
Sicrhau bod mecanweithiau trawsffiniol yn eu lle i ddiogelu plant Cover

16.03.18

Brexit a Hawliau Plant: y Goblygiadau i Gymru – Adroddiad Cryno o’r Digwyddiad Cyfnewid Bord Gron

Ar 8 Tachwedd 2017, trefnwyd Digwyddiad Cyfnewid Bord Gron ar Brexit a hawliau plant. Nod y digwyddiad oedd rhoi cyfle i’r cynadleddwyr ystyried y materion sy’n dod i’r amlwg a nodi’r blaenoriaethau a’r goblygiadau ar gyfer eu cyrff nhw a’r plant, pobl ifanc a theuluoedd maent yn gweithio gyda nhw ac yn eu cefnogi. Mae’r adroddiad hwn yn rhoi manylion yr adborth o’r digwyddiad.


Brexit a Hawliau Plant: y Goblygiadau i Gymru – Adroddiad Cryno o’r  Digwyddiad Cyfnewid Bord Gron Cover

25.10.17

Brexit a Hawliau Plant yng Ngymru: Papur Briffio

Yn y Grwp Trawsbleidiol ar Blant a Phobl Ifanc a gynhaliwyd ar 18 Hydref 2017, lansiodd Plant yng Nghymru ac Arsyllfa Cymru ar Hawliau Dynol Plant a Phobl Ifanc ym Mhrifysgol Abertawe bapur briffio ar Brexit a Hawliau Plant yng Nghymru.

Gyda’r DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd, mae’r papur yn amlinellu’r pryderon sydd wedi codi o ran plant yng Nghymru, a’r cyfleoedd i amddiffyn hawliau plant drwy ddeddfwriaeth a pholisi yng Nghymru.

Mae’r papur briffio’n canolbwyntio ar bedwar prif faes; erydiad y warant o hawliau sylfaenol, tanseilio cydlyned cymdeithasol, colli arian gan yr UE i gefnogi cymunedau difreintiedig, a diffyg cyfleoedd ystyrlon i blant gyfrannu at broses Brexit.

Mae’r papur brîff yn darparu argymhellion cadarn ynglyn â chryfhau neu ddiogelu hawliau plant wrth i’r broses Brexit barhau. Yn y cyfarfod canmolwyd y cynigion fel rhai ymarferol a phenodol.

Os hoffech ddarllen y briff llawn, gallwch ei lawrlwytho yma.

Mae modd i chi ddilyn datblygiadau Brexit a Hawliau Plant drwy ddilyn y datblygiadau ar ein gwefan, yma, a drwy ddilyn yr hashnod #BrexitCYPWales ar twitter.